Raport miesięczny Dywilan SA za sierpień 2017 roku. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY DYWILAN SA ZA SIERPIEŃ 2017 ROKU.

2017-09-12 13:27:13

Nazwa jednostkiDYWILAN
Nazwa skrócona jednostkiDYW
Numer w roku:17/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2017 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA: W dniu 11 sierpnia 2017 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2017 roku, tj. raport za okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI: (1) Raport Bieżący EBI Raport Okresowy Nr 15/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za lipiec 2017 roku. (2) Raport Bieżący EBI Nr 16/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku, Raport kwartalny Dywilan SA za II kwartał 2017 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2017 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2017 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2017 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr JakubiakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d