Raport miesięczny Dywilan SA za wrzesień 2017 roku. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY DYWILAN SA ZA WRZESIEŃ 2017 ROKU.

2017-10-10 09:06:08

Nazwa jednostkiDYWILAN
Nazwa skrócona jednostkiDYW
Numer w roku:18/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2017 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport Bieżący EBI: (1) Raport Bieżący EBI Nr 17/2017 z dnia 12 września 2017 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za sierpień 2017 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2017 roku) Spółka nie opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI żadnego Raportu Bieżącego ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2017 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2017 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Publikacja kolejnych raportów : Kwartalne: 14.11.2017 Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr JakubiakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Dywilan SA

DYWILAN
2018-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-18 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji
2018-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2018-06-18 WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji
2018-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2018-06-08 raport miesięczny V.2018
2018-05-17 WZ - zwołanie, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d