pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-19 - KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Spółka Akcyjna
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługust. o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-19
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 56736 1118 9518 490
Koszty działalności operacyjnej32 61325 9657 5696 104
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 97410 2201 3862 403
Zysk (strata) brutto3 8677 9428981 867
Zysk (strata) netto3 1006 4477191 516
Liczba udziałów/akcji w sztukach1 665 1501 665 1501 665 1501 665 150
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1,861,430,430,34
Aktywa trwałe99 40295 71122 72822 258
Aktywa obrotowe13 84316 3383 1653 800
Kapitał własny48 75645 82711 14810 657
Kapitał zakładowy1 6651 665381387
Zobowiązania długoterminowe51 02953 82711 66812 518
Zobowiązania krótkoterminowe13 46012 3953 0782 883
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 29513 0561 4613 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 620-1 166-2 001-274
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 396-7 630-1 252-1 794
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)29,2827,526,696,40

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą: Okres obrotowy 01.01.2019 – 30.09.2019 średni kurs w okresie*, 4,3086 Kurs na ostatni dzień okresu    4,3736, Okres obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018 średni kurs w okresie*, 4,2669 Kurs na ostatni dzień okresu    4,3000, Okres obrotowy 01.01.2018 – 30.09.2018 średni kurs w okresie*, 4,2535 Kurs na ostatni dzień okresu    4,2714, *) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca  w danym okresie.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
IIIQ19 Efekt SA 19.11.2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza Efekt S.A.
Jednostkowe Efekt SA 3q2019-nowy.xmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w formacie xml.XAdES
Jednsotkowe sprawozdanie3Q2019 Efekt SA 19.11.2019.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK Korporacja Gospodarcza Efekt S.A w formacie PDF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
EFEKT
2020-07-03 WZ - podjęte uchwały: emisja akcji serii FF
2020-06-30 SA - RS
2020-06-30 SA - R
2020-06-17 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-06-12 WZ - wniosek akcjonariusza o umieszczenie uchwały w porządku obrad
2020-06-09 warunkowa rejestracja akcji serii EE w KDPW
2020-06-08 wskazanie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii FF
2020-06-08 uzupełnienie RB w związku z zaleceniami KNF

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy