pixelg
orzeczenie sądu w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków - 2020-01-24 - KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

orzeczenie sądu w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków - komunikat spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej efekt S.A. z siedzibą w Krakowie ( Emitent, Spółka ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.01.2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 205/98, toczącej się od 1998 roku przeciwko Emitentowi o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków, o której Emitent informował w rocznych i śródrocznych raportach okresowych Spółki oraz sprawozdaniach z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za poprzednie lata, zasądził od Emitenta na rzecz: a) Witolda Kalickiego 3.299.864,73 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; b) Stanisława Skwarka 3.295.733,37 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; c) Teresy Chwaja 1556,74 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; d) Magdaleny Chwaja 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; Strona 3 z 4 e) Sylwii Chwaja 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; f) Izabeli Chwaja 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; g) Macieja Chwaja 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty.
Zasądzone od Emitenta kwoty obejmują skapitalizowane odsetki naliczone odpowiednio do dnia 27 czerwca 2016 roku oraz do dnia 21 czerwca 2016 roku.
W pozostałej części Sąd oddalił powództwo o zapłatę na rzecz powodów kwoty w łącznej wysokości 7.591.487,00 zł wraz z odsetkami od dnia 10.03.1998 roku. Kwota ta stanowić miała wynagrodzenie za korzystanie przez emitenta w latach 1991 - 1997 ze wskazanych w pozwie nieruchomości położonych w Krakowie - Rybitwach, zwrot pożytków uzyskanych z tych nieruchomości w latach 1991 - 1996 oraz odszkodowanie za pogorszenie w/w nieruchomości.
Powyżej opisana sprawa toczyła się od roku 1998 (Pozew wniesiony został przez powodów w dniu 20.02.1998 roku) i obejmuje roszczenia właścicieli nieruchomości, na których Emitent w określonych latach prowadził działalność gospodarczą związaną ze zorganizowaniem Placu Targowego Rybitwy z tytułu posiadania tych nieruchomości bez tytułu prawnego. Powyższy wyrok, jako wyrok Sądu I instancji jest nieprawomocny.
Spółka nadal nie uznaje powództwa, podnosząc w szczególności, iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych domagania się przez powodów pożytków w kwotach wskazanych w pozwie. Zgodnie ze stanowiskiem emitenta przychody osiągane przez efekt S.A. stanowiły przychód ze zorganizowanego przedsiębiorstwa, jakim był Kompleks Handlowy Rybitwy , nie stanowiły natomiast pożytków z rzeczy (pożytków z nieruchomości), a zatem żądanie powodów w zakresie zwrotu pożytków jest nieuprawnione tak co do zasady, jak i co do wysokości. Pomimo trwającego ponad dwadzieścia lat postępowania sądowego, nie zostały przez powodów udokumentowane kwoty żądanych wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości oraz za rzekome ich pogorszenie.
Wyrok pierwszej instancji został wydany po dwudziestu dwóch latach od złożenia pozwu.

Emitent nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji będzie występował z wnioskiem o uzasadnienie wyroku celem jego zaskarżenia.
O dalszym toku postępowania ww. sporu Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących i okresowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy