pixelg
publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE - 2020-02-10 - KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE - komunikat spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (EFEKT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-02-10
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii EE Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Treść nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W uzupełnieniu Ogłoszenia o prawie poboru opublikowanego raportami bieżącymi ESPI nr 48/2019 z dnia 24 grudnia 2019r., ESPI nr 42/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., a także raportem ESPI 1/2020 z dnia 11 stycznia 2020 roku Zarząd Korporacji Gospodarczej efekt S.A. z siedzibą w Krakowie ( Emitent, Spółka ), niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej efekt S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 z dnia 23.12.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii EE z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ) podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie ustalenia terminu wykonania prawa poboru oraz przydziału akcji przypadających na zapisy dodatkowe. Termin wykonania prawa poboru rozpoczyna się dnia 11.02.2020 roku i kończy 4.03.2020 roku.
Termin przydziału akcji przypadających na zapisy dodatkowe został ustalony na dzień 17.03.2020 roku.
Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat zostały opublikowane w dokumencie ofertowym. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania wynosi 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej efekt S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 tj. od dnia 23.12.2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż dokument Informacyjny dotyczący emisji akcji serii EE został opublikowany na stronie http://efektsa.pl/media/uploads//Dokumentofertowy.pdf. Na stronie korporacyjnej Emitenta został także opublikowany wzór formularza zapisu na akcje serii EE http://efektsa.pl/media/uploads//Formularz.pdf
Akcje serii EE będą oferowane, w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd Spółki będzie informował w drodze raportów bieżących odnośnie dalszych postępów w realizacji działań mających na celu wykonanie Uchwały Emisyjnej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat ustalenia ceny emisyjnej akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę dotychczasowym akcjonariuszom. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.
Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-10Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy