SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20182017

od jednostek powiązanychz tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinneod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitalez tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcydochodzone na drodze sądowejinnenależności od pozostałych jednostek17 93011 837

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 58210 757

do 12 miesięcy16 57510 745

powyżej 12 miesięcy712

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
49

dochodzone na drodze sądowejinne1 3481 031

Należności krótkoterminowe netto, razem17 93011 837

odpisy aktualizujące wartość należności153166

Należności krótkoterminowe brutto, razem18 08312 003
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowejW odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”....................................................................................31.12.2018r...........................31.12.2017r.
Należności brutto...........................................................18 083 tys.zł..........................12 003 tys.złw tym należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego w całościna 31.12.2018 ....- tys.złna 31.12.2017......- tys.złNależności przeterminowane................................................986 tys.zł..........................391 tys.złw tym:z tytułu dostaw robót i usług do 1 miesiąca , na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie..........309 tys.zł.........................222 tys.złna 31.12.2018 .....309 tys.złna 31.12.2017......222 tys.zł
z tytułu dostaw robót i usług od 1 miesiąca do 3 miesięcy, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie..........421 tys.zł............................3 tys.złna 31.12.2018 .....421 tys.złna 31.12.2017.........3 tys.zł
z tytułu dostaw robót i usług powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie................74 tys.zł...........................- tys.zł
na 31.12.2018 .....74 tys.złna 31.12.2017.........- tys.zł
z tytułu dostaw robót i usług powyżej 6 miesięcy do 1 roku, na które nie utworzono odpisu aktualizującego ze względu na pewność wyegzekwowania wierzytelności w kwocie................29 tys.zł...........................- tys.zł
na 31.12.2018 ......29 tys.złna 31.12.2017.........- tys.zł
z tytułu dostaw robót i usług powyżej 180 dni, na które utworzono odpis aktualizującyw kwocie..........-tys.zł
na 31.12.2018 ....- tys.złna 31.12.2017.....- tys.zł
z tytułu dostaw robót i usług powyżej 360 dni, na które utworzono odpis aktualizującyw kwocie...........................................................................153 tys.zł...........................166 tys.zł
na 31.12.2018 .....153 tys.złna 31.12.2017......166 tys.złPlikOpis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.

20182017

w jednostkach zależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonychudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorzeudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującejudziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
2 044

udziały lub akcjenależności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskachdłużne papiery wartościoweinne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczkiinne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
2 044


środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6766 335

środki pieniężne w kasie i na rachunkach6763 333

inne środki pieniężne
3 002

inne aktywa pieniężneKrótkoterminowe aktywa finansowe, razem6768 379

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20182017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:1 697853

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nieopłacone z góry ubezpieczenia majatkowe i osobowe8840

zawieszone koszty działalności robót bud.mont.1 587792

zawieszone koszty działalności dotyczące następnego okresu sprawozdawczego2221

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:792729

opłacone z góry gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe8974

niefakturowane wykonanie usługi bud.- mont.703655

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2 4891 582Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własnyJeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,dokonane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji długoterminowychW ciągu 2018 roki nie nastapiło utworzenie odpisu jak również ich odwrócenie.Odpisy aktualizujące trwałą utratę wartości udziałów i akcji:na dzień 31.12.2018r. wynoszą 12 tys.złna dzień 31.12.2017r. wynoszą 12 tys.zł
Odpisy aktualizujące należności:Na początek okresu 2018 roku wynosiły 166 tys.złwykorzystanie odpisu aktualizującego na skutek przeterminowania 13 tys.złNa dzień 31.12.2018r.odpisy aktualizujące wartość należności wynoszą 153 tys.zł
Odpisy aktualizujące należności:Na początek okresu 2017 roku wynosiły 672 tys.złwykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z zapłatą 356 tys.złrozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z podpisanym porozumieniem 150 tys.złNa dzień 31.12.2017r.odpisy aktualizujące wartość należności wynoszą 166 tys.zł
Odpisy aktualizujące zapasy materiałowe:Na początek okresu 2018 roku 183 tys.złutworzenie odpisu aktualizującego na materiały zalegające powyżej 180 dni 69 tys.złNa dzień 31.12.2018r.odpisy aktualizujące zapasy materiałowe wynoszą 252 tys.zł
Odpisy aktualizujące zapasy materiałowe:Na początek okresu 2017 roku 418 tys.złrozwiązanie odpisu aktualizującego z powodu likwidacji nieprzydatnych materiałów 235 tys.złNa dzień 31.12.2017r.odpisy aktualizujące zapasy materiałowe wynoszą 183 tys.zł
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,odpisów aktualizujących trwałą utratę wartości udziałów i akcji dokonano w latach 1997 do 2002 roku na skutek utrzymujących się złych wyników finansowych tych spółek oraz brakiem aktywnego rynku pozagiełdowego wskazującego na chęć nabycia przez inwestorów posiadanych przez nas akcji i udziałów.We wcześniejszych okresach sprawozdawczych odwrócenie zapisów aktualizujących trwałą utratę wartości nastąpiło na skutek likwidacji spółek, częściowo na skutek sprzedaży udziałów i akcji oraz na skutek obniżenia wartości nominalnej udziałów i akcji.c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własnyodpisy odniesiono na wynik finansowy w latach ubiegłych, odwrócenie zapisów aktualizujących również ujęto w wyniku finansowym lat ubiegłych.W 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia powodujące utworzenia lub odwrocenia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych przez Spółkę akcji i udziałów.PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys.

Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)

Seria Azwykłe

12 183 8062 437przekształcenie15.07.200515.07.2005

Seria Azwykłe

2 692 000538r.pieniężne15.07.200515.07.2005

Seria Azwykłe

1 000 000200r.pieniężne28.03.200801.01.2007

Seria Azwykłe

3 800 916760wierz.układowe28.09.200701.01.2007

Liczba akcji, razem19 676 722


Kapitał zakładowy, razem3 935


Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,20


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji- zmianach wartości nominalnej akcji- zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowegoW 2018 roku nastapiło obniżenie kapitału zakładowgo na skutek umorzenia akcji własnych:Na podstawie  Uchwały nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia  06 czerwca 2018 r. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą  w Katowicach postanowiło umorzyć 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji spółki Energoaparatura S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero złotych 20/100) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote  40/100).Na podstawie  Uchwały nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 czerwca 2018 r. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą  w Katowicach postanowiło obniżyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 58 542,40 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote  40/100), tj. z kwoty 3 993 886,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 80/100) do kwoty 3 935 344,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 40/100) w drodze umorzenia 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji spółki ENERGOAPARATURA S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: zero złotych 20/100) każda, szczegółowo opisanych  w uchwale nr 14/2018 niniejszego Walnego Zgromadzenia i w drodze zmiany Statutu. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia tj. 19 676 722 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Umorzenie  akcji  nastąpiło  z  chwilą  zarejestrowania  przez  Sąd  rejestrowy obniżenia  kapitału zakładowego, w dniu 11 września 2018 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód  w Katowicach o sygn.. akt KA.VIII Ns-Rej.KRS/27861/18/671.

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub posrednio co najmnniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31.12.2018r.:Nazwa akcjonariusza ........................Liczba akcji.(szt)............. Udział % w kapitale............... wartość w złAdam Beza ............................................5.161.403......................26,23 ................................1.032.280,60Leszek Rejniak....................................... 3.860.000 .....................19,62................................... 772.000Jacek Zatryb ..........................................1.209.200...................... 6,15................................... 241.840Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA i jest akcją zwykłą.
Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub posrednio co najmnniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31.12.2017r.:Nazwa akcjonariusza ........................Liczba akcji.(szt)............. Udział % w kapitale............... wartość w złAdam Beza ............................................4.013.376 ......................20,10 ................................802.675,20Leszek Rejniak........................................ 3.552.500 ....................17,79................................... 710.500Jacek Zatryb ..........................................1.209.200....................... 6,06................................... 241.840Każda akcja daje prawo do jednego głosu na WZA i jest akcją zwykłą.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowegoKAPITAŁ ZAPASOWYw tys.

20182017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej6 6146 614

utworzony ustawowo1 0271 027

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartośćz dopłat akcjonariuszy / wspólnikówinny (wg rodzaju)6 3305 604

przeniesienie z kapitału aktualizującego zbyte środki trwałe930930

podział zysku5 4004 674

Kapitał zapasowy, razem13 97113 245

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.

20182017

z tytułu aktualizacji wartości godziwej249249

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tymz wyceny instrumentów zabezpieczającychz tytułu podatku odroczonegoróżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznychinny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem249249

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.

20182017

a) utworzony zgodnie z statutem/umowąb) na akcje (udziały) własne10546

równowartość umorzonych akcji własnych wg.wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat,zgodnie z art.457 par.2 KSH10546

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem10546

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20182017

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:15595

odniesionej na wynik finansowy15595

zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych14795

z tytułu wyceny funduszu8


odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia
60

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)169


zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych
15452

rozliczenie leasingu operacyjnego ujetego bilansowo jako finansowy13


wycena odsetek od należności2


z tytułu wyceny funduszu
8

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia8


z tytułu wyceny funduszu8


odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem316155

odniesionej na wynik finansowy316155

zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych 301147

z tytułu wyceny funduszu
8

rozliczenie leasingu operacyjnego ujetego bilansowo jako finansowy13


wycena odsetek od należności2


odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:Zwiększenia z tytułu:- powstania różnic przejściowych- wzrostu zawiszonych kontraktów z tytułu rozliczeń kontraktów...............154 tys.zł- rozliczenie leasingu operacyjnego ujetego bilansowo jako finansowy...........13 tys.zł- wycena odsetek od należności..................................................................2 tys.złZmniejszenia z tytułu:- wyceny funduszu..................................................................................8 tys.złOdnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu..............BO...............BZ- zawieszonych kosztów z tytułu rozliczeń kontraktów długoterminowych........147 tys.zł........301tys.zł- wyceny funduszu........................................................................................8 tys. zł...........- tys.zł- rozliczenie leasingu operacyjnego ujetego bilansowo jako finansowy................-tys.zł.............13 tys.zł- wycena odsetek od należności...................................................................- tys.zł...............2 tys.zł..............................................................................................Razem........155 tys.zł.........316 tys.zł- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych -w następnym roku obrotowymłączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
nie dotyczy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.

20182017

wobec jednostek powiązanych, w tym:aa) wobec jednostek zależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym98


ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczkz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:98umowy leasingu finansowego98


zobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczkiz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychinne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowegozobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem98


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.

20182017

) wobec jednostek powiązanych, w tym:kredyty i pożyczki, w tym:aa) wobec jednostek zależnychdługoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:ba) wobec jednostek współzależnychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonychkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostekkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)wobec pozostałych jednostek, w tym:9 8479 133

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnejkredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)cb) wobec znaczącego inwestorakredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania weksloweinne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek9 8479 133

kredyty i pożyczki, w tym:długoterminowe w okresie spłatyz tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychz tytułu dywidendinne zobowiązania finansowe, w tym:46


leasing finansowy46


z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 1126 578

do 12 miesięcy7 1126 578

powyżej 12 miesięcyzaliczki otrzymane na dostawy i usługizobowiązania wekslowez tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 1841 217

z tytułu wynagrodzeń441409

inne (wg tytułów)64929

potrącenia pracownicze z listy płac2823

zaliczki pracownicze na zakupy gotówkowe62

kaucje z tytułu najmu55

kwartalne opłacanie składek ubezpieczeniowych1811

dotyczy zakupów środków trwałych5888

opłaty leasingu finansowego2


fundusze specjalne (wg tytułów)35

ZFŚS35

Zobowiązania krótkoterminowe, razem9 8509 138
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31.12.2018r.Kapitał własny............................19 676 tys.złLiczba akcji.................................19 676 722 sztukiNie wystąpiła rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.12.2018r

Dane do obliczenia wartości księgowej na jedną akcję na dzień 31.12.2017r.Kapitał własny............................18 585 tys.złLiczba akcji.................................19 969 434 sztukiNie wystąpiła rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień 31.12.2017r.PlikOpis


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20182017


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek36 79232 330

produkcja budowlano -montażowa25 56730 544

produkcja elektroniki górniczej5 411403

usługi rozruchu i pomiarów286278

pracownia projektowa 1 495


produkcja wyrobów elektronicznych787722

usługi górnictwa2 921


usługi różne w tym delegacje43152

najem i dzierżawa282231

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem36 79232 330

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek36 79232 330

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.

20182017


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek8 316611

materiały montażowe i aparatura8 316611

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem8 316611

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek


KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.

20182017

amortyzacja913689

zużycie materiałów i energii19 11711 124

usługi obce8 84013 254

podatki i opłaty374350

wynagrodzenia7 0235 454

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne1 5631 255

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)720815

podróże służbowe697795

opłaty różne2320

Koszty według rodzaju, razem38 55032 941

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-935-312

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-1 564-815

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-3 728-3 707

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów32 32328 107

INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.

20182017

rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:99641

równowartość odzyskanych materiałów
36

otrzymane odszkodowania6434

zwrot zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych14

zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości
130

inne29

rozwiązanie rezerwy
396

rozliczone prawo użytkowania wieczystego99

udostępnianie miejsca parkingowego i inne dzierżawy2323

Inne przychody operacyjne, razem99641

INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.

20182017

utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:115373

koszty egzekucyjne i sądowe dot.zobow.724

podatek VAT niepodlegający odliczeniu11

koszty napraw powypadkowych i pozostałych293

darowizny726

likwidacja materiałów zalegających na magazynie, podlegająca utylizacji23254

spotkania integracyjne załogi44

zryczałtowany podatek zapłacony za kontrahentów zagranicznych11

kary,grzywny,odszkodowania2850

składki członkowskie
2

pozostałe opłaty 158

Inne koszty operacyjne, razem115373W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaOdpisy aktualizujące aktywa niefinansowe.................................31.12.2018r.......................31.12.2017r.na zapasy zalegające na magazynie powyżej 180 dni.....................68 tys.zł................................ -
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzeniaKOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20182017

od kredytów i pożyczek2117

dla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym: 2117

dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostek2117


pozostałe odsetkidla jednostek powiązanych, w tym:dla jednostek zależnychdla jednostki dominującejdla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:dla jednostek współzależnychdla jednostek stowarzyszonychdla innych jednostekdla pozostałych jednostek, w tym:dla wspólnika jednostki współzależnejdla znaczącego inwestoradla innych jednostekKoszty finansowe z tytułu odsetek, razem2117

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.

20182017

Zysk (strata) brutto1 8171 396

Korekty konsolidacyjneRóżnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-522

różnice trwałe236303

przejściowe różnice ujemne4 5313 052

przejściowe różnice dodatnie-14-45

kończące się przejściowe różnice ujemne-3 954-3 839

kończące się przejściowe różnice dodatnie27

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 618874

odliczenie straty podatkowej
422

Podatek dochodowy według stawki 19%49786

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatkuPodatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:49786

wykazany w rachunku zysków i strat49786

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własnydotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmyNależy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
Osiągnięty zysk netto za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 1 415 981,51zł proponuje się przeznaczyć na:
-wypłatę dywidendy w kwocie ...................707 990,75zł-zasilenie kapitału zapasowego w kwocie......707 990,76zł

Osiągnięty zysk netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 1 051 229,39 zł został przeznaczony na:- wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA w kwocie 324 856,16 zł- na zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 726 373,23 złPlikOpis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresuDane do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2018r.Zysk netto (zanualizowany).....................................1 415 981,51złIlość akcji..............................................................19 676 722 sztuk
Nie wystąpił rozwodniony zysk na akcję zwykłą na 31.12.2018r
Dane do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą na 31.12.2017r.Zysk netto (zanualizowany).....................................1 051 229,39 złIlość akcji..............................................................19 969 434 sztukNie wystąpił rozwodniony zysk na akcję zwykłą na 31.12.2017r.Akcje nie różnią się między sobą prawem udziału w zyskach netto.PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośredniąstan na.................................................................01.01.2018r................31.12.2018r.gotówka PLN..............................................................5 tys.zł.......................2 tys.złrachunki bankowe................................................ ..3293 tys.zł...................639 tys.złlokaty bankowe.......................................................3002 tys.zł......................0blokada śr.pieniężnych z tyt.gwarancji...........................35 tys.zł....................35 tys.złRazem....................................................................6335 tys.zł..................676 tys.złW rachunku przepływów środków pieniężnychw pozycji C.I.4."Inne wpływy finansowe"ujęto:wpływ odsetek od lokat............................15 tys.złw pozycji B.II.1 "Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" skorygowano o niezapłacone zobowiązania inwestycyjne......883 tys.złw pozycji A.II.8."Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów" skorygowano o niezapłacone zobowiązania leasingowe.....144 tys.zł oraz o zmianę stanu zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych.....883 tys.złw pozycji A.II.7."Zmiana stanu należności skorygowano o niezapłacone należności dotyczące środków trwałych..........79 tys.zł


PlikOpisPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.

20182017

Zysk (strata) netto1 4161 051

Korekty razem-6 5223 152

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja913689

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6-54

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-42-37

Zmiana stanu rezerw213-545

Zmiana stanu zapasów-3 176166

Zmiana stanu należności-6 0143 473

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 549-797

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych29257

Inne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-5 1064 203W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także o ile to możliwe określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter
12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


PlikOpis
Dodatkowe noty objasniające 2018-sig-sig.pdfDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Tomasz MichalikPrezes Zarządu


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2018
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2017obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
data przekazania: 2019-04-30
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 7285492032 7285411
(telefon)(fax)
poczta@enap.com.plwww.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOWprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis

Wprowadzenie do sprawozdania SA-R 2018-sig-sig_.pdfWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.

20182017

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:oprogramowanie komputeroweinne wartości niematerialne i prawne864640

zaliczki na wartości niematerialne i prawne560


Wartości niematerialne i prawne, razem1 424640Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmyRZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.

20182017

środki trwałe, w tym:5 9135 925

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2635

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 9543 114

urządzenia techniczne i maszyny1 7701 524

środki transportu1 1081 174

inne środki trwałe5578

środki trwałe w budowiezaliczki na środki trwałe w budowie45


Rzeczowe aktywa trwałe, razem5 9585 925

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.

20182017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:648847

odniesionych na wynik finansowy648847


odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia26057

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)26057

wzrost rezerw na wynagrodzenia i pochodne101

wzrost zawieszonych wynagrodzeń511

wzrost rezerw na kontrakty23045

wzrost rezerw na zapasy13


wzrost rezerw na urlopy2


odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia2256

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)spadek rezerw na zapasy
44

spadek rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne224

spadek rezerw na naprawy gwarancyjne
3

spadek rezerw na koszty działalności
86

spadek rezerw na odpis aktualizujący należności
97

spadek rezerw na urlopy
2

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:906648

odniesionych na wynik finansowy906648


odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:Zwiększenia z tytułu:- powstania różnic przejściowychwzrost rezerw na wynagrodzenia i pochodne........10 tys.złwzrost zawieszonych wynagrodzeń .....................5 tys.złwzrost rezerw na kontrakty .............................230 tys.złwzrost rezerw na zapasy................................... 13 tys.złwzrost rezerw na urlopy..................................... 2 tys.złZmniejszenia z tytułu:- odwrócenia się różnic przejściowychspadek rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.........2 tys.złOdnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych.......................................................................................................BO................... BZodpis aktualizujący należności.........................................................10 tys.zł.............10 tys.złodpis aktualizujący zapasy materiałowe............................................35 tys.zł.............48 tys.złrezerwy i niewypłacone składki ZUS..............................................111 tys.zł...........126 tys.złrezerwy na koszty rozliczanych kontaktów.....................................367 tys.zł...........597 tys.złrezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne....................49 tys.zł.............47 tys.złrezerwy na urlopy.........................................................................54 tys.zł.............56 tys.złrezerwy na naprawy gwarancyjne....................................................12 tys.zł............12 tys.złrezerwa na koszty działalności..........................................................3 tys.zł..............0rezerwa na badanie bilansu, odszkodowania i inne...............................7 tys.zł............10 tys.złRazem........................................................................................648 tys.zł...........906 tys.zł
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
ZAPASYw tys.

20182017

materiały2 3771 394

półprodukty i produkty w toku91468

produkty gotowe501


towary753


zaliczki na dostawy i usługi952

Zapasy, razem4 6401 464PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys.
2 044

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.
2 044

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20182017

stan na początek okresu227325

świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe227325

zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)1698

na skutek ponownego przeliczenia1698

stan na koniec okresu211227

świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe211227

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.

20182017

powyżej 1 roku do 3 lat98


powyżej 3 do 5 latpowyżej 5 latZobowiązania długoterminowe, razem98
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys. 9 7849 135

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie
EUR151

po przeliczeniu na tys. zł

663

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 9 8509 138
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20182017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów3 1451 933

rozliczenie wynikające z real.kontraktów bud.mont.3 1451 933

długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)3 1451 933


rozliczenia międzyokresowe przychodów2635

długoterminowe (wg tytułów)1726

prawo wieczystego użytkowania na podst.decyzji administracyjnej1726

krótkoterminowe (wg tytułów)99

prawo wieczystego użytkowania na podst.decyzji administracyjnej99

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem3 1711 968

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.

20182017

udzielonych gwarancji i poręczeń14 00510 860

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)na rzecz jednostek powiązanych, w tym:na rzecz jednostek zależnychna rzecz jednostki dominującejna rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:na rzecz jednostek współzależnychna rzecz jednostek stowarzyszonychna rzecz innych jednostekna rzecz pozostałych jednostek, w tym:na rzecz wspólnika jednostki współzależnejna rzecz znaczącego inwestorana rzecz innych jednostek14 00510 860


Zobowiązania warunkowe, razem14 00510 860


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20182017

kraj36 78332 317

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek36 78332 317

od pozostałych jednostek36 78332 317

produkcja budowlano -montażowa25 56730 544

produkcja elektroniki górniczej5 411403

usługi rozruchu i pomiarów286278

pracownia projektowa 1 495


produkcja wyrobów elektronicznych778709

usługi górnictwa2 921


usługi różne w tym delegacje43152

najem i dzierżawa282231

eksport913

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek913

produkcja wyrobów elektronicznych913

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekPrzychody netto ze sprzedaży produktów, razem36 79232 330

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek36 79232 330

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.

20182017

kraj8 119611

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek8 119611

od pozostałych jednostek8 119611

materiały montażwe i aparatura8 119611

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostekeksport197


od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek197


materiały do aparatury górniczej197


Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem8 316611

od jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek8 316611

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.

20182017

z tytułu udzielonych pożyczekod jednostek powiązanych, w tym:od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostekod pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekpozostałe odsetki3877

od jednostek powiązanych, w tym:3877

od jednostek zależnychod jednostki dominującejod pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:od jednostek współzależnychod jednostek stowarzyszonychod innych jednostek3877

od pozostałych jednostek, w tym:od wspólnika jednostki współzależnejod znaczącego inwestoraod innych jednostekPrzychody finansowe z tytułu odsetek, razem3877

INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.

20182017

ujemne różnice kursowe, w tym:zrealizowaneniezrealizowaneutworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:244141

prowizja od gwarancji bankowych153140

ujemne różnice kursowe881

odsetki od leasingu2


pozostałe1


Inne koszty finansowe, razem244141

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.

20182017

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-96259

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowychzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresuzmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowyinne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem-96259PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Aneta ZiarkoGłówny KsięgowyWYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 10832 94110 5727 761
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 0301 431476337
Zysk (strata) brutto1 8171 396426329
Zysk (strata) netto1 4161 051332248
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 1064 203-1 197990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-389-3 899-91-919
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-164-185-38-44
Przepływy pieniężne netto, razem-5 659119-1 32628
Aktywa, razem34 12730 8107 9377 387
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 45112 2253 3612 931
Zobowiązania długoterminowe9823
Zobowiązania krótkoterminowe9 8509 1382 2912 191
Kapitał własny19 67618 5854 5764 456
Kapitał zakładowy3 9353 994915958
Liczba akcji (w szt.)19 676 72219 969 43419 676 72219 969 434
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,070,050,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,050,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,930,230,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,930,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
BILANS


Notyw tys.
20182017
AKTYWA
Aktywa trwałe8 3927 308
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255081 424640
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe1582846494603015 9585 925
Należności długoterminowe1497449312997511041833613957955
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236651 010743
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego906648
Inne rozliczenia międzyokresowe10495
Aktywa obrotowe25 73523 262
Zapasy16668136121960464 6401 464
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795517 93011 837
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek17 93011 837
Inwestycje krótkoterminowe6768 379
Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871896768 379
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach2 044
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6766 335
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393952 4891 582
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne240
A k t y w a r a z e m34 12730 810
PASYWA
Kapitał własny19 67618 585
Kapitał zakładowy929857313498373 9353 994
Kapitał zapasowy2508138991654013 97113 245
Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000249249
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224810546
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto1 4161 051
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 45112 225
Rezerwy na zobowiązania9430189156197541 3321 119
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego316155
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne909857
długoterminowa211227
krótkoterminowa698630
Pozostałe rezerwy107107
długoterminowe
krótkoterminowe107107
Zobowiązania długoterminowe29345941348395098
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek98
Zobowiązania krótkoterminowe5915116103637769 8509 138
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek9 8479 133
Fundusze specjalne35
Rozliczenia międzyokresowe215961575430623 1711 968
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 1711 968
długoterminowe1726
krótkoterminowe3 1541 942
P a s y w a r a z e m34 12730 810
Wartość księgowa19 67618 585
Liczba akcji (w szt.)19 676 72219 969 434
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909691,000,93
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1141556813990969Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłąZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.abcdeWartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne


- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

006400640

zwiększenia (z tytułu)

3403402395601 139

zakup programu do projektowania urządzeń elektronicznych

2121

21

zakup programu komputerowego FK

319319

319

opłata licencyjna za dokumentację tech.dot.górnictwa239560799

zmniejszenia (z tytułu)-319
-319

przeniesienie programu komputerowego FK na WNiP-319
-319

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

3403405605601 460

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
amortyzacja za okres (z tytułu)

3636

36

bieżącej amortyzacji

3636
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

3636

36

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

3043045605601 424
Nie planowane odpisy wartości niematerialnych i prawnych nie wystąpiły.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys.- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu4965 8543 4632 08189512 789

zwiększenia (z tytułu)

726303141 043

zakupu

726303141 043

zmniejszenia (z tytułu)

45010497651

z tytułu sprzedaży

1601046270

z tytułu zużycia

290
91381

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu4965 8543 7392 28081213 181

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu4612 7401 9399078176 864

amortyzacja za okres (z tytułu)916030265-60404

bieżącej amortyzacji916032634834877

nieplanowanej amortyzacji na skutek sprzedaży

883697

nieplanowanej amortyzacji na skutek zużycia

288
88376

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu4702 9001 9691 1727577 268

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
0

zwiększenia
0

zmniejszenia
0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu262 9541 7701 108555 913Nieplanowane odpisy amortyzacyjne środków trwałych były z tytułu:zużycia w kwocie 168 tys.złsprzedaży w kwocie 10tys.zł

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.

20182017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:10495

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:10495

opłata za gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe10495

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem10495

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.

20182017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
2 044

akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
2 044

jednostki uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania
2 044

c1).....wartość godziwa
2 044

wartość rynkowa
2 044

wartość według cen nabycia
2 000

c2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabycia
2 000

obligacje (wartość bilansowa):wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....wartość godziwawartość rynkowawartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razem
44

Wartość bilansowa, razem
2 044

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.

20182017

stan na początek okresu630665

zaległe urlopy281300

zawieszone wynagrodzenia319315

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne3050

zwiększenia (z tytułu)698630

zawieszone wynagrodzenia373319

zaległe urlopy292281

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne3330

wykorzystanie (z tytułu)600615

wykorzystanie urlopów z lat ubiegłych281300

wypłata zawieszonych wynagrodzeń319315

rozwiązanie (z tytułu)3050

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne3050

stan na koniec okresu698630

zawieszone wynagrodzenia373319

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne3330

zaległe urlopy292281ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys. 98


w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 98
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne

w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

mBank S.AKatowice1 300

0


WIBOR +1,4%prowizja przedłużenia,prowizja od zaangażowania 0,00% w stos.rocznym
Kredyt w
rachunku bieżącym,ostateczna spłata do 14.11.2019r.
Hipoteka łączna umowa kaucyjna do 1500 tys.zł, weksel in blanco,ubezpieczenie nieruchomości do 4 500 tys.zł,dobrowolne poddanie się egzekucji.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.

20182017

dodatnie różnice kursowezrealizowaneniezrealizowanerozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
2

refakturacja kosztów gwarancji
2

Inne przychody finansowe, razem
2POZYCJE POZABILANSOWENotaw tys.

20182017

Należności warunkowe77823021977121Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Zobowiązania warunkowe7782302197712114 00510 860

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń


Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń


Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
14 00510 860

udzielonych gwarancji i poręczeń
14 00510 860Inne (z tytułu)


P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
14 00510 860


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20182017

własne1 424640

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem1 424640

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.

20182017

własne5 6755 890

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:2635

użytkowanie wieczyste gruntów na podst.decyzji administracyjnej2635

- leasing finansowy212


Środki trwałe bilansowe, razem5 9135 925


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys.w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
ENAP-Sprawozdanie BR 2018 - UoR JZP 24-04-2019.pdfSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGORACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

20182017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
45 10832 941

od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów9881022946559936 79232 330

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1223543025357258 316611

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
39 29828 656

jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406432 32328 107

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
6 975549

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
5 8104 285

Koszty sprzedaży45572916414064Koszty ogólnego zarządu455729164140643 7283 707

Zysk (strata) ze sprzedaży
2 082578

Pozostałe przychody operacyjne
1311 233

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
28


Dotacje
4


Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

592

Inne przychody operacyjne6939782171272899641

Pozostałe koszty operacyjne
183380

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

7

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
68


Inne koszty operacyjne145663874146044115373

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2 0301 431

Przychody finansowe11724724903942952123

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
3877

od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484614


w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych

44

Inne

2

Koszty finansowe137680768697064265158

Odsetki w tym:
2117

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
244141

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
1 8171 396

Podatek dochodowy3132481708979401345

część bieżąca
49786

część odroczona
-96259

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527Zysk (strata) netto
1 4161 051Zysk (strata) netto (zannualizowany)
1 4161 051

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
19 676 72219 969 434

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,070,05

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

19 969 434

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)142213911137488
0,05


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.

20182017

Stan na początek okresu166672

zwiększenia (z tytułu)utworzenie odpisu aktualizującego w bieżącym rokuzmniejszenia (z tytułu)
506

wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu przedawnienia13356

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
150

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu153166ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys. 6716 335

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie
EUR1


po przeliczeniu na tys. zł

5


-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 6766 335

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.

20182017

stan na początek okresu107577

naprawy gwarancyjne6280

badanie bilansu109

przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br.
453

koszty odszkodowań z tytułu spraw sądowych3535

zwiększenia (z tytułu)
1

badanie bilansu
1

wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
471

naprawy gwarancyjne
18

przewidywane koszty działalności dotyczące przychodów br.
453

stan na koniec okresu107107

naprawy gwarancyjne6262

badanie bilansu1010

koszty odszkodowań z tytułu spraw sądowych3535

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

20182017

Kapitał własny na początek okresu (BO)18 58517 534

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówKapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnychKapitał zakładowy na początek okresu3 9943 994

Zmiany kapitału zakładowego-59


zwiększenia (z tytułu)emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)59


umorzenia akcji (udziałów)59Kapitał zakładowy na koniec okresu3 9353 994

Kapitał zapasowy na początek okresu13 24512 165

Zmiany kapitału zapasowego7261 080

zwiększenia (z tytułu)7261 080

emisji akcji powyżej wartości nominalnejz podziału zysku (ustawowo)z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)7261 080


zmniejszenia (z tytułu)pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu13 97113 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu249249

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościZmiany kapitału z aktualizacji wycenyzwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu249249

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4646

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych59


zwiększenia (z tytułu)384


kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego do wykorzystania jedynie na pokrycie strat59


przeznaczeniec zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych325


zmniejszenia (z tytułu)325


wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA325


Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu10546

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 0511 080

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 0511 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówZysk z lat ubiegłych na początek okresu1 0511 080

zwiększenia (z tytułu)podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)1 0511 080

przekazanie zysku na kapitał zapasowy7261 080

przeznaczeniec zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA
325


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresuStrata z lat ubiegłych na początek okresuzmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowościkorekty błędówStrata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnychzwiększenia (z tytułu)przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresuZysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresuWynik netto1 4161 051

zysk netto1 4161 051

strata nettoodpisy z zyskuKapitał własny na koniec okresu (BZ )19 67618 585

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)18 96818 585NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys. 18 08311 998

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie
EUR
1

po przeliczeniu na tys. zł


5

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Należności krótkoterminowe, razemw tys. 18 08312 003OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


PlikOpis

Oswiadczenie rzetelnosci sporzadzenia za 2018-sig.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGORACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

20182017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto1 4161 051

Korekty razem-6 5223 152

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja913689

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowychOdsetki i udziały w zyskach (dywidendy)6-54

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-42-37

Zmiana stanu rezerw213-545

Zmiana stanu zapasów-3 176166

Zmiana stanu należności-6 0143 473

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 549-797

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych29257

Inne korektyPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5 1064 203

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy2 18555

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12755

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:2 058


w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkach2 058


zbycie aktywów finansowych2 058


dywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki-2 574-3 954

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-2 529-1 954

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:
-2 000

w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkach
-2 000

nabycie aktywów finansowych
-2 000

udzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjne-45


Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-389-3 899

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy1571

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałuKredyty i pożyczkiEmisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansowe1571

Wydatki-179-256

Nabycie akcji (udziałów) własnych-85-240

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczekWykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-72


Odsetki-22-16

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-164-185

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-5 659119

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 659119

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowychŚrodki pieniężne na początek okresu6 3356 216

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:6766 335

o ograniczonej możliwości dysponowania29142
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.

20182017

do 1 miesiąca12 3927 389

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy2 7473 131

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy588


powyżej 6 miesięcy do 1 roku15


powyżej 1 roku712

należności przeterminowane986391

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)16 73510 923

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług153166

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)16 58210 757W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
Przedziały czasowe spłacania należności związane z normalnym tokiem działalności:w 2018 roku wynosiły około 2 miesiące z wyjatkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmiąw 2017 roku wynosiły około 2 miesiące z wyjatkiem kaucji gwarancyjnych związanych z rękojmią
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PlikOpis
Informacja o wyborze bieglego rewidenta za 2018-sig.pdfINFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.

20182017

do 1 miesiąca309222

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4213

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy74


powyżej 6 miesięcy do 1 roku29


powyżej 1 roku153166

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)986391

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane153166

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)833225
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PlikOpis
RN ENAP 2019 Oświadczenie w spr. Komitetu Audytu.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
PISMO PREZESA ZARZĄDU

PlikOpis
List Prezesa za 2018-sig.pdfPISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

Sprawozdanie z dzialalnosci 2018-sig.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

PlikOpis

Ład korporacyjny za 2018-sig.pdfOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
RN ENAP 2019 Ocena sprawozdań.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.

20182017

w walucie polskiejw tys. 1212

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. złw tys.Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 1212
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.

20182017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresu1212

wartość według cen nabycia1212

c2).....Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresu1212

wartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)1212

wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)udziały i akcje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciaobligacje (wartość bilansowa):korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciainne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):c1).....korekty aktualizujące wartość (za okres)wartość na początek okresuwartość według cen nabyciac2).....Wartość według cen nabycia, razemWartość na początek okresu, razemKorekty aktualizujące wartość (za okres), razemWartość bilansowa, razem00
Nazwa jednostki:ENERGOAPARATURA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ENAP
Adres:Generała K. Pułaskiego 7, 40-273 Katowice
Telefon:032 7285492
Fax:032 7285411
Email:poczta@enap.com.pl
www:www.enap.com.pl
NIP:6340128707
REGON:271169230

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Energoaparatura SA
ENAP