pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - ENEA S.A. (ENEA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki ENEA S.A. (ENEA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górecka1
(ulica)(numer)
61 856 10 0061 816 11 17
(telefon)(fax)
gielda@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto11 662 212 9 384 198 2 706 729 2 206 230
Rekompensaty506 577-117 573-
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody12 168 7899 384 1982 824 3022 206 230
Zysk z działalności operacyjnej1 428 643 920 248 331 579 216 351
Zysk przed opodatkowaniem1 277 110 763 780 296 410 179 565
Zysk netto okresu sprawozdawczego989 911 620 289 229 752 145 830
EBITDA2 555 616 1 973 339 593 143 463 933
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 967 896 2 834 248 688 831 666 333
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 788 331)(1 754 164)(415 061)(412 405)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej553 487 (454 223)128 461 (106 788)
Przepływy pieniężne netto, razem1 733 052 625 861 402 231 147 140
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)2,02 1,32 0,47 0,31
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)2,02 1,32 0,47 0,31
Stan na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem32 249 814 29 965 625 7 373 746 6 968 750
Zobowiązania razem16 259 212 14 916 463 3 717 581 3 468 945
Zobowiązania długoterminowe10 032 733 10 109 857 2 293 930 2 351 130
Zobowiązania krótkoterminowe6 226 479 4 806 606 1 423 651 1 117 815
Kapitał własny15 990 602 15 049 162 3 656 165 3 499 805
Kapitał zakładowy588 018 588 018 134 447 136 748
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)36,22 34,09 8,28 7,93
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)36,22 34,09 8,28 7,93
Jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto3 703 3843 422 516859 533804 635
Rekompensaty506 577-117 573-
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody4 209 9613 422 516977 106804 635
Strata z działalności operacyjnej(36 050)(19 473)(8 367)(4 578)
Zysk przed opodatkowaniem726 673680 998168 656160 103
Zysk netto okresu sprawozdawczego699 770712 318162 412167 466
EBITDA(32 091)(17 785)(7 448)(4 181)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(300 134)(239 992)(69 659)(56 422)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej370 520292 58585 99568 787
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej593 506(299 070)137 749(70 312)
Przepływy pieniężne netto, razem663 892(246 477)154 085(57 947)
Średnioważona liczba akcji (w szt.)441 442 578441 442 578441 442 578441 442 578
Zysk netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) 1,591,610,370,38
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR)1,591,610,370,38
Stan na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem25 614 13822 943 7945 856 5345 335 766
Zobowiązania razem11 625 1069 647 9482 658 0182 243 709
Zobowiązania długoterminowe7 631 8767 976 0201 744 9871 854 888
Zobowiązania krótkoterminowe3 993 2301 671 928913 030388 820
Kapitał własny13 989 03213 295 8463 198 5173 092 057
Kapitał zakładowy588 018588 018134 447136 748
Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)31,6930,127,257,00
Rozwodniona wartość księgowa na akcję(w PLN / EUR)31,6930,127,257,00

Powyższe dane finansowe za III kwartał 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
-poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 r. – 4,3736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EUR),
-poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019 r. – 4,3086 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2018 r. – 4,2535 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2019 r..pdf
Extended consolidated quarterly report of the ENEA Group fot the third quarter of 2019.pdf
Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu ENEA S.A. za trzeci kwartał 2019 r..pdf
Other information to the extended consolidated report of ENEA S.A. for Q3 2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2019-11-21Piotr AdamczakCzłonek ZarząduPiotr Adamczak
2019-11-21Jarosław OłowskiCzłonek ZarząduJarosław Ołowski
2019-11-21Zbigniew PiętkaCzłonek ZarząduZbigniew Piętka


Nazwa jednostki:ENEA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ENEA
Adres:Górecka 1, 60-201 Poznań
Telefon:61 856 10 00
Fax:61 816 11 17
Email:gielda@enea.pl
www:www.enea.pl
NIP:777-00-20-640
REGON:630139960

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy