pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-27 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-11-27
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
524-259-33-60
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów307 944273 95671 47264 407

Koszt własny sprzedaży292 685257 51367 93060 541

Zysk (strata) na działalności operacyjnej834-136194-32

Zysk (strata) brutto-8 764-1 049-2 034-247

Zysk (strata) netto-7 822-1 422-1 815-334

Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,33-0,06-0,08-0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej53 9187 36612 5141 732

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 216-8 729-5 620- 2 052

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 8193 295-6 457775


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa trwałe367 117169 33183 93939 379

Aktywa obrotowe40 21448 1139 19511 189

Kapitał własny96 868104 71822 14824 353

Zobowiązania długoterminowe214 24238 52948 9858 960

Zobowiązania krótkoterminowe96 22074 19722 00017 255

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,114,440,941,03

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów307 827271 26271 44563 774

Koszt własny sprzedaży293 299253 96368 07359 707

Zysk (strata) na działalności operacyjnej8491 526197359

Zysk (strata) brutto-9 119362-2 11785

Zysk (strata) netto-8 36361-1 94114

Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,350,00-0,080,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 9026 43912 7421 514

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 425-12 690-5 437-2 984

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 1187 563-7 2221 778


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa trwałe408 443183 62793 38842 704

Aktywa obrotowe30 66539 7007 0119 233

Kapitał własny99 673108 03622 79025 125

Zobowiązania długoterminowe227 24028 45251 9576 617

Zobowiązania krótkoterminowe112 19686 83925 65320 195

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,234,580,971,07

Kurs EUR/PLN- dla danych bilansowych: 30.09.2019 - 4,3736; 30.09.2018 - 4,2714; 31.12.2018 - 4,3000;- dla danych rachunku zysków i strat: 30.09.2019 - 4,3086 ; 30.09.2018 - 4,2535; 31.12.2018 - 4,2669.Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursow NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowany raport kwartalny 3Q2019 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q2019 - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-27Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


2019-11-27Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu


2019-11-27Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
NIP:524-259-33-60

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy