pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-195
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Słomińskiego
19(ulica)
(numer)22 431 77 00
22 431 77 03(telefon)

(fax)
(e-mail)

(www)524-259-33-60
(NIP)

(REGON)


Mazars Audyt sp. z o.o.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów203 791182 53647 52643 056

Koszt wlasny sprzedaży194 329174 78445 31941 228

Zysk (strata) na działalności operacyjnej- 1 107- 3 324-258-784

Zysk (strata) brutto-4 212-4 279-982-1 009

Zysk (strata) netto-4 210-4 240-982-1 000

Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,18-0,18-0,04-0,04

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 2138 1517 7461 923

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 072-8 367-4 914-1 974

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 242-2 267-2 855-535


30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa trwałe376 989169 33188 66239 379

Aktywa obrotowe43 48448 11310 22711 189

Kapitał własny100 465104 71823 62824 353

Zobowiązania długoterminowe221 36738 52952 0628 960

Zobowiązania krótkoterminowe98 64174 19723 19917 255

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,264,441,001,03

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów203 729179 95247 51142 447

Koszt własny sprzedaży194 750170 55445 41740 230

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 413-1 061-329-250

Zysk (strata) brutto-4 296- 1 916-1 002-452

Zysk (strata) netto-4 303-1 801-1 003-425

Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,18-0,08-0,04-0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 9548 4098 3851 984

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 964-8 252-4 889-1 946

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 449260-3 37061


30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa trwałe419 617183 62798 68742 704

Aktywa obrotowe36 19039 7008 5119 233

Kapitał własny103 733108 03624 39625 125

Zobowiązania długoterminowe234 96828 45255 2616 617

Zobowiązania krótkoterminowe117 10586 83927 54120 195

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,404,581,041,07

Kurs EUR/PLN:- dla danych bilansowych - 30.06.2019 - 4,2520, 30.06.2018 - 4.3616, 31.12.2018 - 4,3000- dla danych rachunku zysków i strat - 30.06.2019 - 4,2880, 30.06.2018 - 4,2395, 31.12.2018 - 4,2669Do przeliczenia danych bilansowych użytko kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

ENEL-MED SF I półrocze 2019 - skonsolidowane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe z I półrocze 2019

ENEL-MED Raport z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2019.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019

ENEL-MED SF I półrocze 2019 - jednostkowe.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

ENEL-MED Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2019.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019

ENEL-MED Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu
2019-09-26Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
2019-09-26Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
NIP:524-259-33-60

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR