pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-29 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-05-29
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plcm.enel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 35590 63223 58321 691
Koszt własny sprzedaży97 22885 59922 62320 486
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-886-207-206-49
Zysk (strata) brutto-3 320-681-773-163
Zysk (strata) netto-3 258-884-758-211
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 56723 56723 56723 567
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,14-0,04-0,03-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 5875 4214 7901 297
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 429-4 875-2 194-1 167
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 417-1 357-2 191-325
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa trwałe377 148169 33187 68239 379
Aktywa obrotowe43 35048 11310 07811 189
Kapitał własny101 479104 71823 59324 353
Zobowiązania długoterminowe216 99938 52950 4508 960
Zobowiązania krótkoterminowe102 02074 19723 71817 255
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,314,441,001,03
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 29489 45723 56921 409
Koszt własny sprzedaży96 99883 52222 56919 989
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 0401 020-242244
Zysk (strata) brutto-3 399597-791143
Zysk (strata) netto-3 345422-778101
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 56723 56723 56723 567
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,140,02-0,030,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 2625 8584 7151 402
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 103-4 534-2 118-1 085
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 971-1 123-2 553-269
31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa trwałe419 905183 62797 62342 704
Aktywa obrotowe33 51639 7007 7929 233
Kapitał własny104 691108 03624 33925 125
Zobowiązania długoterminowe231 57328 45253 8386 617
Zobowiązania krótkoterminowe117 15786 83927 23720 195
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,444,581,031,07

Kurs EUR/PLN- dla danych bilansowych: 31.03.2019 r. - 4,3013; 31.03.2018 r. - 4,2085; 31.12.2018 r. - 4,3000- dla danych rachunku zysków i strat: 31.03.2019 r. - 4,2978; 31.03.2018 r. - 4,1784; 31.12.2018 r. - 4,2669
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q2019 - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A..pdfSkonsolidowany raport kwartalny 1Q2019 - Centrum Medyczne Enel-Med S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-29Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu
2019-05-29Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
2019-05-29Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy