pixelg
SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-04-18
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plcm.enel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów369 038319 78286 48975 337
Koszt własny sprzedaży345 030300 54280 86270 804
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 99617370241
Zysk (strata) brutto1 130-1 144265-270
Zysk (strata) netto496-1 133116-267
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,02-0,050,00-0,01
Aktywa trwałe183 627173 60042 70441 622
Aktywa obrotowe39 70027 9369 2336 698
Kapitał własny108 036110 29625 12526 444
Zobowiązania długoterminowe28 45228 2146 6176 765
Zobowiązania krótkoterminowe86 83963 02620 19515 111
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,584,681,071,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 01219 4343 0494 578
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 471-22 184-4 563-5 226
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 2203 0421 692717

Kurs EUR/PLN - dla danych bilansowych: 2018 - 4,3000; 2017 - 4,1709;
- dla danych rachunku zysków i strat: 2018 - 4,2669; 2017 - 4,2447.Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu Spółki 2018.pdfList Prezesa Zarządu Spółki 2018
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 2018.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 2018
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej 2018.pdfInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej 2018
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 2018.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania fina.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2018
Ocena RN dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania.pdfOcena RN dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego 2018
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu
2019-04-18Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu
2019-04-18Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Żaneta BujalskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR