pixelg
SA-RS - 2019-04-18 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-04-18
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plcm.enel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów371 712323 72887 11576 266
Koszt własny sprzedaży348 163305 66181 59672 010
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 588-1 900372-448
Zysk (strata) brutto31-3 5097-827
Zysk (strata) netto-736-3 306-172-779
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,03-0,14-0,01-0,03
Aktywa trwałe169 331163 36739 37939 168
Aktywa obrotowe48 11344 92811 18910 772
Kapitał własny104 718105 99624 35325 413
Zobowiązania długoterminowe38 52937 6238 9609 020
Zobowiązania krótkoterminowe74 19764 67517 25515 506
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,444,501,031,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 93923 9903 5015 652
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 659-24 842-3 670-5 852
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 2882 345-302552

Kurs EUR/PLN - dla danych bilansowych: 2018 - 4,3000; 2017 - 4,1709;
- dla danych rachunku zysków i strat: 2018 - 4,2669; 2017 - 4,2447.Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu Grupa 2018.pdfList Prezesa Zarządu Grupa 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki 2018.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej 2018
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej 2018.pdfInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej 2018
Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 2018.pdfOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finans.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2018
Ocena RN dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania.pdfOcena RN dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego 2018
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu
2019-04-18Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu
2019-04-18Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Żaneta BujalskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy