pixelg
WZ - zwołanie walnego - 2019-05-22 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524. Porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018;
10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2018;
12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,
- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Annie Marii Rozwadowskiej,
- Annie Piszcz,
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18.06.2019 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na 18.06.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
2019-05-22Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy