pixelg
zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka - 2019-12-17 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2019

Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o przedłużeniu na kolejny okres umowy najmu z dnia 22.04.2011 r. zawartej pomiędzy Spółką jako najemcą a Centrum Zana spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową Witosa jako wynajmującym. Przedmiotem ww. umowy najmu jest najem powierzchni na potrzeby Oddziału Grunwaldzka położonego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Aneks został podpisany w dniu dzisiejszym.

Na mocy podpisanego aneksu okres najmu został przedłużony do dnia 29.09.2031 r.

Na mocy podpisanego aneksu Spółka zobowiązana będzie do zapłaty czynszu najmu (określonego w EUR) oraz opłat eksploatacyjnych i opłat za media (określonych w PLN). Płatność zobowiązania wyrażonego w euro zostanie dokonana po przeliczeniu jego kwoty na złote polskie przy zastosowaniu kursu sprzedaży euro NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury (tabela NBP z dnia poprzedniego). Stawka czynszu najmu podlega waloryzacji na podstawie Indeksu Cen Konsumpcyjnych Unii Walutowej MUICP publikowanego przez Eurostat za poprzedni rok kalendarzowy. Opłaty eksploatacyjne będą waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
W aneksie do umowy najmu strony postanowiły wyłączyć możliwość wypowiedzenia przez Wynajmującego stawki Czynszu lub innych opłat w trybie art. 685(1) Kodeksu cywilnego.

Szacuje się, że łączna wartość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych wyniesie około 14.580.526,76 zł netto. Na kwotę tę składa się suma około 4 240 655,23 zł oraz suma około 2.426.915.04 euro. Łączna wartość aneksu została przeliczona według kursu średniego z dnia 17.12.2019 r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski. Inne postanowienia nie odbierają od warunków rynkowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy