formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
ERBUD S.A.
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2017-03-21
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 548-70-00
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 074 9441 073 555245 662256 537
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 65617 8576 3204 267
Zysk (strata) brutto10 86516 3042 4833 896
Zysk (strata) netto11 10311 3972 5372 723
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 490-22 7675 368-5 440
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej47 87011 58210 9402 768
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-21 773-10 331-4 976-2 469
Przepływy pieniężne netto, razem49 587-21 51611 332-5 141
Aktywa razem701 023692 938158 459162 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania487 156458 164110 117107 512
Zobowiązania długoterminowe55 06954 27812 44812 737
Zobowiązania krótkoterminowe336 503295 45276 06369 331
Kapitał własny213 867234 77448 34255 092
Kapitał zakładowy1 2811 281290301
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 761 925
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,6918,323,774,30
Średnioważona liczba akcji12 780 25712 780 25712 780 25712 791 562
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,890,890,200,21
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SF jednostkowe Erbud S.A. 2016.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016
Sprawozdanie Zarza du 2016 z listem Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej ERBUD S.A. zawierające list Zarządu
opinia Erbud S.A. jednostka.pdfOpinia biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego ERBUD S.A.
Raport Erbud S.A. jednostka.pdfRaport biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego ERBUD S.A.
Oświadczenie Zarżądu do Sprawozdania Finansowego..pdfOświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej ERBUD S.A. dotyczące sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 oraz w sprawie podmitu uprawnionego do badania sprawozdań fiansowych
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Dariusz Grzeszczak
Józef Zubelewicz
Paweł Smoleń
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Dariusz Grzeszczak
Józef Zubelewicz
Paweł Smoleń
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Mariola ZielińskaGłówna Księgowa ERbud S.A.Mariola Zielińska


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 548-70-00
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Erbud SA

2018-02-23 Podpisanie Umowy na roboty budowlane - Zespół Zabudowy Mieszkaniowej BLISKIE BEMOWO Etap II przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie w kwocie 18 111 365,00 PLN.
2018-02-15 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej zawarcie przez Emitenta listu intencyjnego dotyczącego możliwości zakupu do 100% udziałów w spółce IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen, w tym 100% udziałów jej spółki zależnej IVT Men
2018-01-29 Podpisanie Aneksów do znaczącej Umowy finansowej z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.
2018-01-15 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki ERBUD S.A.
2017-12-22 Podpisanie znaczącej umowy na budowę ETAPU II ,,ZAJEZDNIA POZNAŃ" ( budynek nr 3) zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym zlokalizowany w Poznaniu o wartości 39,5 mln zł.
2017-12-19 Zawarcie aneksów do umów o roboty budowlane w projekcie Centrum Praskie Koneser w Warszawie.
2017-12-15 Ziszczenie się warunku wejścia w życie umowy na roboty budowlane budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwp
2017-12-07 Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 57,6 mln zł Wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporow

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d