formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
ERBUD S.A.
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-21
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 548-70-00
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 799 7761 715 418411 312409 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 52740 55210 4059 690
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej43 22033 9139 8778 104
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej35 27023 2518 0605 556
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej-34 1948 438-7 8152 016
Zysk (strata) za rok obrotowy1 07631 6892467 572
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej74 5599 46917 0392 263
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 483-9 3645 595-2 238
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-63 90635 660-14 6058 521
Przepływy pieniężne netto, razem35 13635 7658 0308 546
Aktywa razem947 2971 078 767214 127253 143
Zobowiązania długoterminowe81 203138 24518 35532 440
Zobowiązania krótkoterminowe605 289644 857136 819151 322
Kapitał własny260 805295 66558 95269 380
Kapitał zakładowy1 2811 281290301
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 761 925
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20,3623,084,605,42
Średnioważona liczba akcji12 780 25712 780 25712 780 25712 738 236
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)2,182,180,500,52
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SF Skonsolidowane 2016.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Grupy Erbud SPORZADZONE NA DZIEŃ 31.12.2016
Raport Erbud S.A. Grupa.pdfRaport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ERBUD
opinia Erbud S.A. Grupa.pdfOpinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ERBUD
Sprawozdanie Zarza du 2016 z listem Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu do działalności Grupy Erbud w roku 2016
Oświadczenie Zarżądu do Sprawozdania Finansowego..pdfOświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej ERBUD S.A. dotyczące sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 oraz w sprawie podmitu uprawnionego do badania sprawozdań fiansowych
Grupa ERBUD - Zintegrowany Raport Roczny 2016.pdfRaport zintegrowany Grupy Erbud
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Dariusz Grzeszczak
Józef Zubelewicz
Paweł Smoleń
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Dariusz Grzeszczak
Józef Zubelewicz
Paweł Smoleń
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Mariola ZielińskaGłówna Księgowa ERBUD S.A.Mariola Zielińska


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 548-70-00
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d