pixelg
podpisanie znaczącej umowy - 2019-12-09 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (ERBUD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (ERBUD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr68/2019

Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 80,5 mln na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej . Umowa została podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).
Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 09 grudnia 2019 r. została podpisana Umowa na "Budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej . Umowa zostałą podpisna przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Erbud Industry Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od ERBUD S.A.).
Inwestorem jest PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Umowa została podpisana na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia kontraktu 09.12.2019r. "Data wejścia w Życie" - Erbud Industry Sp. z o.o. z PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (Zamawiający).
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) PGE Energia Ciepła S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
3 Wartość kontraktu 80 532 000 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4 Przedmiot kontraktu Budowa nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej - Przedmiotem Umowy jest budowa pod klucz kotłowni szczytowej, włączonej w istniejącą infrastrukturę EC 2 Gdańsk, składającej się m.in. z: - dwóch kotłów olejowo-gazowych płomienicowo-płomieniówkowych o mocy 30MWt każdy wraz z niezbędnym wyposażeniem; - dwóch kotłów elektrycznych, elektrodowych o mocy 35MWt każdy z ich układem zasilania elektrycznego; - gospodarki olejem lekkim obejmującej budowę stanowiska rozładowczego, zbiornika magazynowego oleju lekkiego i pompownię oleju; - instalacji zasilania olejem lekkim obejmującej instalację rurociągów doprowadzających olej lekki od w/w pompowni do przykotłowych instalacji palnikowych dwóch kotłów olejowo-gazowych oraz w rejon istniejących kotłów węglowych; - układu zasilania elektrycznego kotłów elektrodowych obejmującego wymianę istniejących dwóch transformatorów blokowych na nowe transformatory 3-uzwojeniowe z przełącznikiem zaczepów pod napięciem; - nowej rozdzielnicy SN wraz z trasami kablowymi.

5 Miejsce wykonywania kontraktu Elektrociepłownia Gdańsk
6 Terminy realizacji Data zakończenia prac: 29 kwietnia 2022r.
7 Warunki płatności Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze poszczególnych Kamieni Milowych wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy (Harmonogram Płatności) na kwoty odpowiadające wartościom poszczególnych Kamieni Milowych. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w Dacie Wejścia w Życie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na sumę stanowiącą 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) z terminem obowiązywania do 28.11.2021r. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie Zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane Prace. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia co najmniej 30% kwoty Zabezpieczenia. Zamawiający będzie wpłacał kwoty potrącenia na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Wykonawca utrzymywał będzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości:
- 100% wartości kwoty stanowiącej 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) od Daty Wejścia w Życie do 30 dnia licząc od daty podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy; - 30% wartości kwoty kwoty stanowiącej 10% Wynagrodzenia Umownego netto (bez VAT) do Dnia podpisania Protokołu Końcowego na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu Gwarancji i Rękojmi. W celu uniknięcia wątpliwości, kwota 30% wartości wynagrodzenia, o której mowa powyżej, będzie utrzymywana w całości do czasu wygaśnięcia Okresu Gwarancji i Rękojmi na Prace budowlane, izolacyjne i antykorozyjne, tj. przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji (do 29.11.2026r.).
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) W terminie 30 (trzydziestu) dni od Daty Wejścia w Życie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Wykonawcę, zaliczkę w kwocie 15% wynagrodzenia umownego brutto [PLN], pod warunkiem uprzedniego otrzymania Gwarancji Zwrotu Zaliczki zabezpieczającej powyższą kwotę. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę powyższej zaliczki w terminie określonym przepisami prawa podatkowego. Zaliczka uwzględniająca podatek VAT zostanie rozliczona przez Wykonawcę w fakturze VAT, obejmującej wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z budową zbiornika magazynowego oleju lekkiego, infrastruktury rozładunkowo zasilającej wraz z rurociągami do kotłowni szczytowej i kotłowni blokowej wystawionej z tytułu Wynagrodzenia Umownego przewidzianej w Harmonogramie Płatności.
11 Kary Łączny limit górny wszystkich kar wynikających z Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w par. 4 ust. 4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji Prac, niedotrzymania parametrów gwarantowanych oraz opóźnienia w usuwaniu Wad w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku nr 9 do Umowy (Kary Umowne i Paramentry Gwarantowane). Kara umowna za opóźnienie w terminowym złożeniu w UM projektów budowlanych i innych wymaganych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu prac związanych zakończeniem prac przy wymianie transformatora blokowego TB3 - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu montażu kotłów olejowo-gazowych oraz kotłów elektrodowych we wszystkich branżach - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia Kara umowna za opóźnienie w terminowym zakończeniu prac związanych zakończeniem prac przy wymianie transformatora blokowego 5GT (TB5) - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia Kara umowna za opóźnienie w terminowym podpisaniu Protokołu Przekazania do Eksploatacji (""Kluczowy kamień Milowy"") kotłów olejowo-gazowych oraz kotłów elektrodowych - 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia.
Łączny limit górny kar umownych z tytułu opóźnień naliczonych za niedotrzymanie terminów zakończenia Kamieni Milowych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Jeśli Wada nie zostanie usunięta w wyznaczonych terminach, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
Karę za opóźnienie w stosunku do terminu usunięcia Wady Limitującej - 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy Dzień opóźnienia
Karę za opóźnienie w stosunku do terminu usunięcia Wady - 1 000 PLN (tysiąc złotych) za każdy Dzień opóźnienia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-09Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy