pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-07 - ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ERGIS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ERGIS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-07
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-349Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tamka16
(ulica)(numer)
022 828 04 10022 828 04 14
(telefon)(fax)
sekretariat@ergis.euwww.ergis.eu
(e-mail)(www)
5730003999150175921
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży596 777594 211138 508139 699
Zysk (strata) na działalności operacyjnej21 54522 0775 0005 190
Zysk (strata) brutto17 01218 3173 9484 306
Zysk (strata) netto za okres13 13715 2393 0493 583
Całkowite dochody ogółem za okres13 26615 6363 0793 676
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 17940 6569 7899 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 631-28 419-4 788-6 681
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 344-29 533-4 722-6 943
Przepływy pieniężne netto razem1 204-17 296279-4 066
Aktywa razem497 412506 647113 731117 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania276 087294 80863 12668 560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe96 57880 16622 08218 643
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe179 509214 64241 04449 917
Kapitał własny221 325211 83950 60549 265
Kapitał podstawowy22 67422 8575 1845 316
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)37 789 94137 789 94137 789 94137 789 941
Średnioważona liczba akcji (w szt.)37 789 94137 943 94837 789 94137 943 948
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,350,400,080,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,350,400,080,09
Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,350,410,080,10
Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,350,410,080,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,865,611,341,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,865,611,341,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,100,200,020,05

Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg nastepujących zasad:1. Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 30.09.2019:1 EUR = 4,3736 PLN oraz 31.12.2018: 1 EUR = 4,3000 PLN.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-30.09.2019:1 EUR = 4,3086 PLN oraz 01.01-30.09.2018: 1 EUR = 4,2535 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie GK Ergis za III kwartał 2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za III kwartał 2019 roku
Sprawozdanie Ergis za III kwartał 2019.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za III kwartał 2019 roku
Informacja dodatkowa do raportu za III kw_2019.pdfInfromacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2019-11-07Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERGIS S.A.
Adres:Tamka 16, 00-349 Warszawa
Telefon:022 828 04 10
Fax:022 828 04 14
Email:sekretariat@ergis.eu
www:www.ergis.eu
NIP:5730003999
REGON:150175921

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR