pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-26 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-26
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220LEGNICA
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. KOLBE18
(ulica)(numer)
+48 (76) 723 98 00+48 (76) 723 98 50
(telefon)(fax)
biuro@euco.plwww.euco.pl
(e-mail)(www)
6912284786391073970
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018
Przychody ze sprzedaży59 56466 15813 82415 554
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 62513 0692 2343 073
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 00610 2471 6262 409
ZYSK (STRATA) NETTO5 8017 1291 3461 676
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego5 6906 8121 3211 602
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli1113182675
Zysk na akcję (PLN; EUR)1,041,270,240,30
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)1,041,270,240,30
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,30864,2535
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7 449-4461 729-105
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 593-761-834-179
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 911-6 384-676-1 501
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów944-7 590219-1 784
Średni kurs PLN / EUR w okresieXX4,30864,2535
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 30.09.2019na 30.09.2018na 30.09.2019na 30.09.2018
Aktywa190 820192 15943 63044 987
Zobowiązania długoterminowe10 16666 9012 32415 663
Zobowiązania krótkoterminowe132 15370 98330 21616 618
Kapitał własny48 50054 27511 08912 707
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej47 19353 22410 79012 461
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,37364,2714
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018
Przychody ze sprzedaży25 59726 6105 9416 256
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9603 964687932
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-149662-35156
ZYSK (STRATA) NETTO-385-889-89-209
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-385-889-89-209
Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,07-0,16-0,02-0,04
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)-0,07-0,16-0,02-0,04
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,30864,2535
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.09.201901.01-30.09.201801.01-30.09.201901.01-30.09.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6 6847601 551179
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 0813 163-715744
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-4 885-6 674-1 134-1 569
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 282-2 750-298-647
Średni kurs PLN / EUR w okresieXX4,30864,2535
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 30.09.2019na 30.09.2018na 30.09.2019na 30.09.2018
Aktywa145 940154 08033 36836 072
Zobowiązania długoterminowe15 96973 4733 65117 201
Zobowiązania krótkoterminowe97 34650 52122 25811 828
Kapitał własny32 62530 0877 4607 044
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej32 62530 0877 4607 044
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,37364,2714

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 września 2019 roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 września 2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EUR = 4,3736 PLN, a na dzień 31 grudnia 2018 roku według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,3000 PLN oraz według kursu 4, 2714PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 września 2018 roku.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za prezentowany okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku według kursu 4,3086 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2535 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2018 roku. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego z trzech miesięcy tego okresu i wynoszącego 4,3497PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2815 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
EUCO_3Q2019_skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2019-11-26AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ


Nazwa jednostki:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Adres:M. KOLBE 18, 59-220 LEGNICA
Telefon:+48 (76) 723 98 00
Fax:+48 (76) 723 98 50
Email:biuro@euco.pl
www:www.euco.pl
NIP:6912284786
REGON:391073970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy