pixelg
korekta SA-RS - 2019-04-29 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-RS - komunikat spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-04-29
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
59-220LEGNICA
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. KOLBE18
(ulica)(numer)
+48 (76) 723 98 00+48 (76) 723 98 50
(telefon)(fax)
biuro@euco.plwww.euco.pl
(e-mail)(www)
6912284786391073970
(NIP)(REGON)
BDO PL Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-31.12.201801.01-31.12.201701.01-31.12.201801.01-31.12.2017
Przychody ze sprzedaży83 38998 29219 54323 156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 92020 9294 6684 931
Zysk (strata) przed opodatkowaniem16 16718 0143 7894 244
ZYSK (STRATA) NETTO11 25914 2252 6393 351
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego10 74714 1512 5193 334
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli5127412017
Zysk na akcję (PLN; EUR)2,012,540,470,60
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)2,012,540,470,60
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,26694,2447
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-31.12.201801.01-31.12.201701.01-31.12.201801.01-31.12.2017
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 38823 623325,295 565,29
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 368-34 990-320,61-8 243,22
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-6 66226 674-1 561,326 284,07
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 64215 306-1 556,633 605,91
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,26694,2447
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.12.2018na 31.12.2017na 31.12.2018na 31.12.2017
Aktywa184 282180 59042 85643 298
Zobowiązania długoterminowe61 37164 49514 27215 463
Zobowiązania krótkoterminowe79 60669 45118 51316 651
Kapitał własny43 30546 64410 07111 183
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej42 10945 9859 79311 025
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,30004,1709

Pozycje z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2018 roku wyniósł 1 EUR = 4,2669 PLN, a za 12 miesięcy 2017 roku wyniósł 1 EUR = 4,2447 PLN. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2018 roku, który wynosił: 1 EUR = 4,3000 PLN, na dzień 31.12.2017 roku, który wynosił 1 EUR = 4,1709 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2019z dnia2019-04-29o treści:

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „EuCO”.), informuje, iż dokonuje korekty Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2018, który został przekazany do publicznej wiadomości dnia 25 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż przedmiotem korekty jest zmiana wartości wskaźnika określającego zadłużenie do kapitałów, który został wskazany w punkcie 19 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za rok 2018. Błędnie przekazana informacja brzmiała:Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż - wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął wartość: 0,85Podczas, gdy powinna mieć następującą treść:
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A Emitenta, Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż - wskaźnik określający zadłużenie do kapitałów, na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął wartość: 1,18W pozostałym zakresie dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok Grupy Kapitałowej EuCO, przekazanym przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2019 r., nie uległy zmianie.
W związku z powyższym Spółka przekaże ponownie do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2018 ze zmienionym, we wskazanym powyżej zakresie Skonsolidowanym Raportem Finansowym Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.Podstawa prawna szczegółowa: §15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdf
^EuCO_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018.pdf
^Skonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2018_po_korekcie.pdf
BDO SzB skonsolidowane GK EUCO_25.04.2019.pdf
^Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego - za 2018 (002).pdf
Informacja Zarządu- SSF - wybór firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Zarządu-sporządzenie SSF.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO-ocena sprawozdań.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29KRZYSZTOF LEWANDOWSKIPREZES ZARZĄDUKRZYSZTOF LEWANDOWSKI
2019-04-29JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2019-04-29AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29ANETA FIODOREKGŁÓWNA KSIĘGOWAANETA FIODOREK


Nazwa jednostki:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Adres:M. KOLBE 18, 59-220 LEGNICA
Telefon:+48 (76) 723 98 00
Fax:+48 (76) 723 98 50
Email:biuro@euco.pl
www:www.euco.pl
NIP:6912284786
REGON:391073970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy