pixelg
pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z EuCO Marketing sp. z o. o. - 2020-02-03 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z EuCO Marketing sp. z o. o. - komunikat spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020

Data sporządzenia: 2020-02-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020, EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359831, posiadająca numer REGON: 391073970, NIP: 691-228-47-86, o kapitale zakładowym w wysokości 560.000 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), opłaconym w całości (dalej: Emitent albo Spółka Przejmująca ), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., jako Spółki Przejmującej, z EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, przy ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372479, NIP: 7010274719, REGON: 142711484; o kapitale zakładowym 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) (dalej: Spółka Przejmowana ).

Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 3 lutego 2020 r. (zwanym dalej "Planem Połączenia"), ogłoszonym w dniu 3 lutego 2020 roku zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od dnia 3 lutego 2020 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
(-) przez Emitenta na stronie internetowej: https://euco.pl/ w zakładce "Aktualności inwestorskie"
(-) przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: https://marketing.euco.pl/ w zakładce "Ogłoszenie planu połączenia"
Plan Połączenia został udostępniony również w drodze załącznika do raportu bieżącego.
Ponadto, Emitent informuje, że w dniach od 3 lutego 2020 roku i nie krócej niż do dnia 4 marca 2020 roku, akcjonariusze Spółki, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu włączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:
(1) Planem Połączenia z dnia 3 lutego 2020 roku;
(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie połączenia Spółki ze spółką EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;
(3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółki EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, z Emitentem, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;
(4) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2020 roku;
(5) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
(6) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.
Na podstawie art. 499 KSH, w związku z tym, że Emitent, jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o jej stanie księgowym sporządzonej dla celów połączenia (o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4KSH), a tym samym nie została ona sporządzona i dołączona do Planu Połączenia.
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.
Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego. Walne Zgromadzenie Emitenta w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu zostanie zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa w terminie późniejszym

Podstawa prawna: Inne uregulowania art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-03JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2020-02-03AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ


Nazwa jednostki:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Adres:M. KOLBE 18, 59-220 LEGNICA
Telefon:+48 (76) 723 98 00
Fax:+48 (76) 723 98 50
Email:biuro@euco.pl
www:www.euco.pl
NIP:6912284786
REGON:391073970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy