pixelg
SA-PSr - 2019-09-02 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-02
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220LEGNICA
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. KOLBE18
(ulica)(numer)
+48 (76) 723 98 00+48 (76) 723 98 50
(telefon)(fax)
biuro@euco.plwww.euco.pl
(e-mail)(www)
6912284786391073970
(NIP)(REGON)
BDO PL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Przychody ze sprzedaży37 45946 4828 73610 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 9119 2121 3782 173
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 1737 3139731 725
ZYSK (STRATA) NETTO3 2705 1277631 209
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego3 1464 9267341 162
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli1252012947
Zysk na akcję (PLN; EUR)0,580,920,140,22
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)0,580,920,140,22
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,28804,2395
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 462-8051 041-190
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 034660-241156
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 141-2 451-499-578
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 288-2 596300-612
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,28804,2395
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 30.06.2019na 30.06.2018na 30.06.2019na 30.06.2018
Aktywa190 254194 17844 74544 520
Zobowiązania długoterminowe9 89564 4142 32714 768
Zobowiązania krótkoterminowe134 39777 82731 60817 844
Kapitał własny45 96251 93710 81011 908
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej44 64151 00310 49911 694
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,25204,3616
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Przychody ze sprzedaży16 86018 5703 9324 380
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6092 934375692
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-457724-107171
ZYSK (STRATA) NETTO-689-425-161-100
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-689-425-161-100
Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,12-0,08-0,03-0,02
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)-0,12-0,08-0,03-0,02
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,28804,2395
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.2019901.01-30.06.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 1012 857723674
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 447-300-337-71
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-3 248-4 700-757-1 109
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 593-2 143-372-505
Średni kurs PLN / EUR w okresiexx4,28804,2395
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 30.06.2019na 30.06.2018na 30.06.2019na 30.06.2018
Aktywa143 686159 50033 79236 569
Zobowiązania długoterminowe15 95873 5183 75316 856
Zobowiązania krótkoterminowe95 40755 44522 43812 712
Kapitał własny32 32030 5377 6017 001
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej32 32030 5377 6017 001
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,25204,3616

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 30 czerwca 2019 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR czyli 1 EURO = 4,2520PLN, a na dzień 31 grudnia 2018 roku według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień, czyli 1 EUR = 4,3000 PLN oraz według kursu 4,3616 PLN za 1 EUR obowiązującego na dzień 30 czerwca 2018 roku.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za prezentowany okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku według kursu 4,2880 PLN za 1 EUR oraz według kursu 4,2395 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
EuCO Raport finansowy skonsolidowany IH2019.pdf
EuCO Sprawozdanie z działalności IH2019.pdf
EUCO raport z przeglądu skons. SF 30.06.2019.pdf
EUCO raport z przeglądu jedn.SF 30.06.2019.pdf
Oświadczenia Zarządu I półrocze 2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-02Jolanta ZendranWiceprezes ZarząduJolanta Zendran
2019-09-02Agata Rosa-KołodziejCzłonek ZarząduAgata Rosa-Kołodziej


Nazwa jednostki:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Adres:M. KOLBE 18, 59-220 LEGNICA
Telefon:+48 (76) 723 98 00
Fax:+48 (76) 723 98 50
Email:biuro@euco.pl
www:www.euco.pl
NIP:6912284786
REGON:391073970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy