pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-10 - EUROCASH SA (EUROCASH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki EUROCASH SA (EUROCASH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-10
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052Komorniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
JEDNOSTKOWE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży3 378 811 3 352 284 785 186 801 771
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 128 9 472 1 889 2 265
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(11 693)1 642 (2 717)393
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(10 524)269 (2 446)64
Zysk (strata) netto(10 524)269 (2 446)64
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(114 486)(38 368)(26 605)(9 177)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(107 374)(16 899)(24 952)(4 042)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej196 837 353 209 45 742 84 478
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(25 023)297 942 (5 815)71 259
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,08)0,00 (0,02)0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(0,08)0,00 (0,02)0,00
Stan na dzień2019-03-31 31.12.20182019-03-31 31.12.2018
Aktywa6 399 524 5 354 939 1 487 812 1 245 335
Zobowiązania długoterminowe789 351 74 393 183 514 17 301
Zobowiązania krótkoterminowe4 566 951 4 229 680 1 061 761 983 646
Kapitał własny1 043 223 1 050 867 242 537 244 388
Kapitał podstawowy139 163 139 163 32 354 32 364
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,50 7,55 1,74 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,34 7,40 1,71 1,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 101 589,20 - 23 625,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 0,73 - 0,17
SKONSOLIDOWANE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży5 482 937 4 987 110 1 286 380 1 171 343
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(9 694)(7 098)(2 274)(1 667)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(37 457)(17 285)(8 788)(4 060)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(40 164)(18 528)(9 423)(4 352)
Zysk (strata) netto(40 164)(18 528)(9 423)(4 352)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(133 922)(54 995)(31 420)(12 917)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(123 440)(39 754)(28 961)(9 337)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej224 694 389 861 52 717 91 568
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(32 668)295 112 (7 664)69 314
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,28)(0,11)(0,07)(0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,28)(0,11)(0,07)(0,03)
Stan na dzień2019-03-31 31.12.20182019-03-31 31.12.2018
Aktywa8 176 961 6 010 906 1 901 619 1 441 153
Zobowiązania długoterminowe1 620 447 79 518 376 848 19 065
Zobowiązania krótkoterminowe5 548 312 4 894 980 1 290 305 1 173 603
Kapitał własny1 008 201 1 036 409 234 465 248 486
Kapitał podstawowy139 163 139 163 32 364 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,81 7,01 1,58 1,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,67 6,86 1,55 1,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 111 277,15 - 26 679,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 0,80 - 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Eurocash_1kw_2019_raport_PL.pdfEurocash - raport za 1 kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-09Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2019-05-09Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@eurocash.pl
www:www.grupaeurocash.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-07-29 propozycja przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-07-29 WZ - projekty uchwał
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-03 sprzedaż akcji przez Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A.
2020-03-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-03-20 korekta SA - R
2020-03-20 Korekta SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy