pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-13 - EUROCASH SA (EUROCASH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki EUROCASH SA (EUROCASH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie USD
data przekazania: 2019-11-13
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
61658330061 658 33 04
(telefon)(fax)
investor.relations@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży18 594 039 16 988 050 4 322 285 3 997 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej156 036 112 032 36 271 26 362
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 755 78 956 13 193 18 579
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej31 812 55 728 7 395 13 113
Zysk (strata) netto31 812 55 728 7 395 13 113
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej528 024 301 134 122 742 70 860
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(238 855)(414 566)(55 523)(97 552)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(328 423)64 007 (76 344)15 061
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(39 255)(49 425)(9 125)(11 630)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,20 0,41 0,05 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,20 0,41 0,05 0,10
Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa7 949 236 6 010 906 1 817 550 1 397 885
Zobowiązania długoterminowe1 582 745 79 518 361 886 18 493
Zobowiązania krótkoterminowe5 447 576 4 894 980 1 245 559 1 138 367
Kapitał własny918 915 1 036 409 210 105 241 025
Kapitał podstawowy139 163 139 163 31 819 32 364
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,16 7,01 1,41 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,04 6,86 1,38 1,60
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)143 380,08 104 607,26 32 783,08 24 327,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)1,03 0,75 0,24 0,17
JEDNOSTKOWE2019 pln2018 pln2019 eur2018 eur
Przychody ze sprzedaży11 347 802 11 064 954 2 637 858 2 603 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 428 144 611 25 437 34 029
Zysk (strata) przed opodatkowaniem55 378 122 697 12 873 28 872
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej44 983 94 346 10 457 22 201
Zysk (strata) netto44 983 94 346 10 457 22 201
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej370 848 270 431 86 206 63 635
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(246 290)(366 198)(57 251)(86 170)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(168 702)30 249 (39 216)7 118
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(44 144)(65 518)(10 262)(15 417)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,32 0,68 0,08 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,32 0,68 0,08 0,16
Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa6 312 816 5 354 939 1 443 391 1 245 335
Zobowiązania długoterminowe798 990 74 393 182 685 17 301
Zobowiązania krótkoterminowe4 552 876 4 229 680 1 040 990 983 646
Kapitał własny960 951 1 050 867 219 716 244 388
Kapitał podstawowy139 163 139 163 31 819 32 364
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,91 7,55 1,58 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6,76 7,40 1,55 1,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)139 163,29 101 589,20 31 818,93 23 625,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)1,00 0,73 0,23 0,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa Eurocash 3Q 2019 raport.pdfGrupa Eurocash - raport za 3 kw. 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Jacek OwczarekCzłonek Zarządu Dyrektor Finansowy
2019-11-13Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu Dyrektor Personalny


Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:616583300
Fax:61 658 33 04
Email:investor.relations@eurocash.pl
www:www.grupaeurocash.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-07-29 propozycja przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-07-29 WZ - projekty uchwał
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-03 sprzedaż akcji przez Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A.
2020-03-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-03-20 korekta SA - R
2020-03-20 Korekta SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy