Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach w sprawie przystąpienia Emitenta do umowy kredytu - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PRZEKAZANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ O NEGOCJACJACH W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA EMITENTA DO UMOWY KREDYTU

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2017

Data sporządzenia: 2017-05-15
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o negocjacjach w sprawie przystąpienia Emitenta do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( Rozporządzenie MAR ), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Treść informacji poufnej , której przekazanie zostało opóźnione:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 30 marca 2017 r. podjął negocjacje zmierzające do określenia warunków potencjalnego przystąpienia Emitenta do umowy kredytowej ( Umowa Kredytu ), która prawdopodobnie zostanie zawarta przez inwestora, tj. spółkę pod firmą THC SPV10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Inwestor ) ze spółką pod firmą mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ( mBank ).
Przystąpienie przez Emitenta do Umowy Kredytu ma na celu zapewnienie na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe finansowania dla bieżącej działalności operacyjnej Emitenta, a także dodatkowych środków na potrzeby związane z refinansowaniem istniejącego zadłużenia Emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji, umowy kredytu nr 38/069/11/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym w PLN z dnia 29 lipca 2011 roku oraz umowy kredytu nr 38/056/16/Z/IN o kredyt inwestycyjny w PLN z dnia 1 czerwca 2016 roku. Całkowita kwota finansowania oferowanego Emitentowi, w związku z jego przystąpieniem do Umowy Kredytu, wynosić ma ok. 50.000.000 PLN. Emitent będzie miał możliwość przystąpienia do Umowy Kredytu pod warunkiem jej zawarcia przez Inwestora z mBank, co na dzień podjęcia przez Emitenta wzmiankowanych negocjacji nie zostało przesądzone.
W ramach wskazanych negocjacji Zarząd Emitenta powziął dodatkowo wiedzę, co do planów Inwestora dotyczących zamiaru nabycia do 100% akcji Emitenta (w szczególności, lecz nie wyłącznie, w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta lub przymusowego wykupu tych papierów wartościowych), doprowadzenia do wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekształcenia Emitenta w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i ostatecznie połączenia z Inwestorem. Przystąpienie przez Inwestora do realizacji przedstawionych działań uzależnione jest od zawarcia Umowy Kredytu na warunkach przez niego oczekiwanych. Umowa Kredytu ma na celu zapewnienie Inwestorowi finansowania niezbędnego do realizacji ww. zamierzeń .
Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, przekazanie informacji poufnej o podjęciu negocjacji zmierzających do określenia warunków potencjalnego przystąpienia Emitenta do Umowy Kredytu oraz ujawnionych przy tej okazji wobec Emitenta zamiarów Inwestora, zostało opóźnione począwszy od dnia [data tożsama ze wskazaną wyżej datą podjęcia negocjacji przez Emitenta] 30 marca 2017 roku do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zawarcia Umowy Kredytu oraz przystąpienia do niej przez Emitenta. Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które (w ocenie Emitenta) potencjalnie zagroziłyby prowadzonym przez Emitenta negocjacjom lub doprowadziłyby do odstąpienia przez Inwestora od zawarcia Umowy Kredytu. Zmaterializowanie się wzmiankowanych ryzyk mogło z kolei spowodować utratę przez Emitenta możliwości uzyskania opisanego wcześniej finansowania kredytowego na dogodnych dla niego warunkach.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) c) Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-15Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu
2017-05-15Sławomir ChrzanowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:FAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAM SA
Adres:Avicenny 16, 54-611 Wrocław
Telefon:71-38-39-905
Fax:71-38-39-906
Email:fam@fam.com.pl
www:famgk.com.pl
NIP:875-000-27-63
REGON:870260262

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d