pixelg
SA - PS i SA - P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PS i SA - P

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-26
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-225CHOJNÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
OKRZEI6
(ulica)(numer)
+48 76 81 96 738+48 76 81 96 738
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
691-237-40-93020517408
(NIP)(REGON)
ECDDP Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży89.00264.37420.75615.185
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10.0424.5452.3421.072
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9.5336.9532.2231.640
Zysk (strata) netto9.5156.7692.2191.597
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego9.5156.7692.2191.597
Zysk na akcję (PLN; EUR)1,000,710,230,17
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)1,000,710,230,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(10.292)29.754(2.400)7.018
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.687)(3.138)(393)(740)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej13.725(19.029)3.201(4.489)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1.7457.5874071.790
Aktywa275.125204.64364.70546.919
Zobowiązania długoterminowe19.34428.0714.5496.436
Zobowiązania krótkoterminowe135.44566.47431.85415.241
Kapitał własny120.337110.09828.30125.242
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej120.337110.09828.30125.242
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.06.201931.12.2018 30.06.201931.12.2018
Aktywa275.125220.80864.70551.351
Zobowiązania długoterminowe19.34427.5774.5496.413
Zobowiązania krótkoterminowe135.44582.40931.85419.165
Kapitał własny120.337110.82228.30125.772
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej120.337110.82228.30125.772

Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na dzień 30 czerwca 2019 roku i 30 czerwca 2018 roku . Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2520 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2019 roku) oraz 4,3616 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2018 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2880 PLN/EUR oraz 4,2395 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji XVIII-XXII dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 czerwca 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2520 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2019 roku) oraz 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31grudnia 2018 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Środroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_06_2019-sig-sig-sig.pdfFEERUM_Raport_półroczny_2019_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM
FEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności_FEERUM I GK FEERUM_06_2019-sig-sig.pdfFEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności FEERUM i GK FEERUM_06_2019
Raport z przeglądu_ skonsoli._SSF_GK Feerum-sig.pdfFEERUM_SSF_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2019
Raport z przeglądu_jednostkowego SSF_Feerum-sig.pdfFEERUM_SF_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26DANIEL JANUSZPREZES ZARZĄDU
2019-09-26PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FEERUM S.A.
Adres:OKRZEI 6, 59-225 CHOJNÓW
Telefon:+48 76 81 96 738
Fax:+48 76 81 96 738
NIP:691-237-40-93
REGON:020517408

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR