pixelg
SA - PS i SA - P - 2019-09-26 - FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA (FEERUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS i SA - P - komunikat spółki FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA (FEERUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-26
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-225CHOJNÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
OKRZEI6
(ulica)(numer)
+48 76 81 96 738+48 76 81 96 738
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
691-237-40-93020517408
(NIP)(REGON)
ECDDP Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży89.00264.37420.75615.185
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10.0424.5452.3421.072
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9.5336.9532.2231.640
Zysk (strata) netto9.5156.7692.2191.597
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego9.5156.7692.2191.597
Zysk na akcję (PLN; EUR)1,000,710,230,17
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)1,000,710,230,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(10.292)29.754(2.400)7.018
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.687)(3.138)(393)(740)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej13.725(19.029)3.201(4.489)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1.7457.5874071.790
Aktywa275.125204.64364.70546.919
Zobowiązania długoterminowe19.34428.0714.5496.436
Zobowiązania krótkoterminowe135.44566.47431.85415.241
Kapitał własny120.337110.09828.30125.242
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej120.337110.09828.30125.242
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.06.201931.12.2018 30.06.201931.12.2018
Aktywa275.125220.80864.70551.351
Zobowiązania długoterminowe19.34427.5774.5496.413
Zobowiązania krótkoterminowe135.44582.40931.85419.165
Kapitał własny120.337110.82228.30125.772
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej120.337110.82228.30125.772

Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na dzień 30 czerwca 2019 roku i 30 czerwca 2018 roku . Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2520 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2019 roku) oraz 4,3616 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2018 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2880 PLN/EUR oraz 4,2395 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji XVIII-XXII dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30 czerwca 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,2520 PLN/EUR (na dzień 30 czerwca 2019 roku) oraz 4,3000 PLN/EUR (na dzień 31grudnia 2018 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Środroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_06_2019-sig-sig-sig.pdfFEERUM_Raport_półroczny_2019_Śródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM
FEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności_FEERUM I GK FEERUM_06_2019-sig-sig.pdfFEERUM_Półroczne_sprawozdanie_Zarządu Feerum SA_z działalności FEERUM i GK FEERUM_06_2019
Raport z przeglądu_ skonsoli._SSF_GK Feerum-sig.pdfFEERUM_SSF_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2019
Raport z przeglądu_jednostkowego SSF_Feerum-sig.pdfFEERUM_SF_Raport_biegłego_rewidenta_półrocze_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26DANIEL JANUSZPREZES ZARZĄDU
2019-09-26PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU


Nazwa jednostki:FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FEERUM S.A.
Adres:OKRZEI 6, 59-225 CHOJNÓW
Telefon:+48 76 81 96 738
Fax:+48 76 81 96 738
NIP:691-237-40-93
REGON:020517408

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Feerum SA
FEERUM
2020-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 wybór audotora
2020-05-29 ocena przez RN wniosku zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-22 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-21 zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy limitu kredytowego na transakcje pochodne
2020-05-21 zawarcie umowy finansowania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2020-05-19 SA-RS
2020-05-19 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy