formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-10
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
+ 48 12 256 21 50+48 12 276 76 07
(telefon)(fax)
www.ferro.pl
(e-mail)(www)
944-20-51-648356375388
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 92 253,7 80 885,021 508,918 569,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 304,110 514,83 335,02 413,9
Zysk (strata) brutto15 269,69 643,03 560,12 213,8
Zysk (strata) netto12 453,48 111,62 903,51 862,2
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 242 65521 242 65521 242 65521 242 655
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,590,380,140,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,590,380,140,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 668,1)(4 373,5) (855,2)(1 004,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 435,8)(599,4)(334,8)(137,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 620,0 (1 929,7) 377,7(443,0)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 484,0)(6 902,6) (812,3)(1 584,7)
Pozycje bilansowestan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa, razem364 172,7341 581,086 300,977 210,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania146 526,1127 909,534 723,528 912,6
Zobowiązania długoterminowe44 451,740 666,410 534,19 192,2
Zobowiązania krótkoterminowe102 074,487 243,124 189,419 720,4
Kapitał własny217 646,6213 671,551 577,548 298,3
Kapitał zakładowy21 242,721 242,75 034,14 801,7

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:·         poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. w wysokości 4,2891 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. w wysokości 4,3559 PLN/EUR;·         poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 marca2017 r. w wysokości 4,2198 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 4,4240 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr I _2017.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr I _2017
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-10Aneta RaczekPrezes Zarządu
2017-05-10Artur DeptaWiceprezes Zarządu
2017-05-10Zbigniew GonsiorWiceprezes Zarządu
2017-05-10Artur BiałońWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+ 48 12 256 21 50
Fax:+48 12 276 76 07
www:www.ferro.pl
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d