pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-29 - FERRUM SA (FERRUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki FERRUM SA (FERRUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 730 47 99(0 32) 730 46 77
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży361 733252 35483 95659 329
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 3496 8932 4021 621
Zysk (strata) brutto2 628784610184
Zysk (strata) netto1 888-168438-39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14 460-33 207-3 356-7 807
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 779-4 563-2 038-1 073
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 86057 2108 55513 450
Przepływy pieniężne netto razem13 62119 4403 1614 570
Aktywa razem na dzień*397 257327 17790 83176 088
Zobowiązania długoterminowe*20 25270 3624 63116 363
Zobowiązania krótkoterminowe*246 439128 05356 34729 780
Kapitał własny*130 566128 76229 85329 945
Kapitał akcyjny*178 946178 94640 91541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48549 435 87757 911 48549 435 877
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,000,010,00
Liczba akcji (w sztukach)57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***2,252,220,520,52
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży311 237195 25172 23645 904
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 302-1 701998-400
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 913-7 026-676-1 652
Zysk (strata) netto-2 745-6 456-637-1 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 081-46 755-4 196-10 992
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 679-5-390-1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 48862 9158 46914 791
Przepływy pieniężne netto razem16 72816 1553 8823 798
Aktywa razem na dzień*340 890264 46277 94361 503
Zobowiązania długoterminowe*31 76866 5467 26415 476
Zobowiązania krótkoterminowe*209 25195 22547 84422 145
Kapitał własny*99 871102 69122 83523 882
Kapitał akcyjny178 946178 94640 91541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**)57 911 48549 435 87757 911 48549 435 877
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05-0,13-0,01-0,03
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartosć księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)**1,721,770,400,41

*dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane na dzień 31.12.2018**szczegółowe informacje nt.kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt 5.7 Akcje i akcjonariat***wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSrIII2019FERRUM -sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-11-29Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka


Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 730 47 99
Fax:(0 32) 730 46 77
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ferrum SA
FERRUM
2020-09-23 wyniki za I półrocze 2020
2020-09-23 rejestracja zmian statutu
2020-08-31 zawarcie aneksu do umowy pożyczki
2020-08-31 aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP SA
2020-08-19 informacja nt. współpracy z Bankiem BNP Paribas Bank Polska SA
2020-08-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-13 powołanie RN
2020-08-13 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy