pixelg
SA-PSr - 2019-09-30 - FERRUM SA (FERRUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki FERRUM SA (FERRUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 730 47 99(0 32) 730 46 77
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży231 036162 75553 88038 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7116 6861 5651 577
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5493 852128909
Zysk (strata) netto2052 72548643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(42 298)(33 712)(9 864)(7 952)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 73450 04410 43211 804
Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 501)(833)(1 283)(196)
Przepływy pieniężne netto razem(3 065)15 499(715)3 656
Aktywa razem na dzień*384 284327 17790 37776 088
Zobowiązania długoterminowe*17 74670 3624 17416 363
Zobowiązania krótkoterminowe*237 655128 05355 89329 780
Kapitał własny*128 883128 76230 31129 945
Kapitał akcyjny*178 946178 94642 08541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48545 832 51657 911 48545 832 516
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,060,000,01
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***2,222,220,520,52
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży196 455123 01845 81529 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 643(36)616(8)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 999)(2 397)(699)(565)
Zysk (strata) netto(2 831)(2 390)(660)(564)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(35 008)(43 433)(8 164)(10 245)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 89257 0158 83713 449
Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(646)125(151)29
Przepływy pieniężne netto razem2 23813 7075223 233
Aktywa razem na dzień*330 721264 46277 78061 503
Zobowiązania długoterminowe*32 36866 5467 61215 476
Zobowiązania krótkoterminowe*198 56895 22546 70022 145
Kapitał własny*99 785102 69123 46823 882
Kapitał akcyjny*178 946178 94642 08541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48545 832 51657 911 48545 832 516
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,05)(0,05)(0,01)(0,01)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***1,721,770,400,41

* dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.** liczba akcji pomniejszona o akcje własne w okresie porównywalnym*** wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_FERRUM_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_FERRUM_za_okres_6_m-cy_2019_r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2019 r.
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_FERRUM_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Polroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_za_okres_6_m-cy_2019_r.pdfŚródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2019 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_GK_FERRUM_za_I_polrocze_2019_r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-09-30Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka


Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 730 47 99
Fax:(0 32) 730 46 77
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy