pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 730 47 99(0 32) 730 46 77
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży231 036162 75553 88038 390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7116 6861 5651 577
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5493 852128909
Zysk (strata) netto2052 72548643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(42 298)(33 712)(9 864)(7 952)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 73450 04410 43211 804
Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 501)(833)(1 283)(196)
Przepływy pieniężne netto razem(3 065)15 499(715)3 656
Aktywa razem na dzień*384 284327 17790 37776 088
Zobowiązania długoterminowe*17 74670 3624 17416 363
Zobowiązania krótkoterminowe*237 655128 05355 89329 780
Kapitał własny*128 883128 76230 31129 945
Kapitał akcyjny*178 946178 94642 08541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48545 832 51657 911 48545 832 516
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,060,000,01
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***2,222,220,520,52
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży196 455123 01845 81529 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 643(36)616(8)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(2 999)(2 397)(699)(565)
Zysk (strata) netto(2 831)(2 390)(660)(564)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(35 008)(43 433)(8 164)(10 245)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 89257 0158 83713 449
Przeplywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(646)125(151)29
Przepływy pieniężne netto razem2 23813 7075223 233
Aktywa razem na dzień*330 721264 46277 78061 503
Zobowiązania długoterminowe*32 36866 5467 61215 476
Zobowiązania krótkoterminowe*198 56895 22546 70022 145
Kapitał własny*99 785102 69123 46823 882
Kapitał akcyjny*178 946178 94642 08541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48545 832 51657 911 48545 832 516
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,05)(0,05)(0,01)(0,01)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***1,721,770,400,41

* dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2018 r.** liczba akcji pomniejszona o akcje własne w okresie porównywalnym*** wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_FERRUM_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Polroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_FERRUM_za_okres_6_m-cy_2019_r.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2019 r.
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_FERRUM_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Polroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_FERRUM_SA_za_okres_6_m-cy_2019_r.pdfŚródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2019 r.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_GK_FERRUM_za_I_polrocze_2019_r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-09-30Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka


Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 730 47 99
Fax:(0 32) 730 46 77
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR