Raport miesięczny za sierpień 2017 roku - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2017 ROKU

2017-09-13 13:28:30

Nazwa jednostkiFUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
Nazwa skrócona jednostkiFHD
Numer w roku:32/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2017 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W sierpniu 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta. Na koniec sierpnia 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 13 (trzynaście), o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 4.477 tys. zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w sierpniu 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 653 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) 2 uwolnione nieruchomości. W dniu 11 sierpnia 2017 r. Emitent opublikował raport za II kwartał 2016 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane. Grupa Kapitałowa w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 50,3% do poziomu 1 169 tys. zł, na co głównie złożył się wzrost zysków z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikający z większej niż w II kwartale 2016 r. wartości nowych umów renty odpłatnej i dożywocia oraz istotnego wzrostu liczby uwalnianych nieruchomości. W II kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa pozyskała nieruchomości o wartości rynkowej bez uwzględnia obciążenia dożywociem 1 963 tys. zł, w stosunku do 1 056 tys. zł w II kw. 2016 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 207 tys. zł wynikały z uwolnienia się 15 nieruchomości w okresie i wygaśnięcia umów renty i dożywocia (rozwiązania zobowiązań). W II kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa nie zanotowała zysków ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. Na koniec II kw. 2017 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 275 w stosunku do 259 umów na koniec II kw. 2016 roku. Od początku działalności do końca II kw. 2017 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 64,5 mln zł w stosunku do 59 mln zł na koniec II kw. 2016 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca II kw. 2017 roku wygasło 86 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 21,5 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem). Pomimo zawierania nowych umów hipoteki odwróconej tempo uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości wpłynęło na utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w II kw. 2017 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w II kw. 2016 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 163 tys. zł w II kw. 2016 r. do 152 tys. zł w II kw. 2017 r. W II kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 87 tys. zł. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w II kwartale 2017 r. były wyższe o 15 tys. zł i wyniosły 101 tys. zł, natomiast straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych były niższe o 53 tys. zł, niż w II kw. 2016 r. i wyniosły 42 tys. zł. Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży jednoczesny wzrost kosztów działalności operacyjnej wpłynął na osiągnięcie wyniku operacyjnego w II kw. 2017 r. na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (odpowiednio -121 tys. zł i 103 tys. zł). W II kw. 2017 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wzrosła o 334 tys. zł do poziomu 876 tys. zł w II kw. 2017 r. Wzrost tych pozycji kosztów operacyjnych związany był z wdrożeniem nowej strategii marketingowej zatwierdzonej w styczniu br. Dodatkowo saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w II kw. 2017 r. było ujemne i wyniosło -33 tys. zł. W II kw. 2017 r. strata operacyjna wyniosła 121 tys. zł, w porównaniu do straty operacyjnej 103 tys. zł w II kw. 2016 r. Grupa Kapitałowa zanotowała w II kw. 2017 roku poziom kosztów finansowych (252 tys. zł) zbliżony do analogicznego okresu roku poprzedniego. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Grupa Kapitałowa wykazała w II kw. 2017 r. wynik netto na poziomie -373 tys. zł, zbliżony do wyniku netto roku poprzedniego (-352 tys. zł). Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za II kwartał 2017 r. W dniu 28.08.2017 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 opublikowanego w dniu 06.06.2017 r. w systemie ESPI pt. "Decyzja o emisji akcji serii F" poinformował, iż podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze oferty prywatnej akcji serii F (nowej emisji) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy doszło do skutku. Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 2.010.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja tj. o łącznej wartości nominalnej 201.000 zł oraz wartości (cenie) emisyjnej 4,60 zł każda akcja tj. o łącznej wartości emisyjnej 9.246.000 zł. Objęcie akcje serii F nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne. W związku z powyższym Emitent dokonał przydziału 2.010.000 akcji serii F. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Powyższy raport został publikowany ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii F ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w tym finansowania strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2017 opublikowanym w dniu 25.01.2017 r. w systemie ESPI) oraz ze względu na fakt, iż jednym z inwestorów, którzy objęli akcje serii F jest Total FIZ - dotychczasowy wiodący akcjonariusz Emitenta Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 29.08.2017 r. dokonał na rzecz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie spłaty należności głównych wraz z odsetkami z tytułu następujących istotnych umów wekslowych: a) umowa wekslowa z dnia 30.05.2016 r. - należność główna 1.000.000 zł, b) umowa wekslowa z dnia 27.09.2016 r. - należność główna 800.000 zł, c) umowa wekslowa z dnia 06.03.2017 r. - należność główna 1.000.000 zł, d) umowa wekslowa z dnia 16.05.2017 r. - należność główna 500.000 zł, e) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 3.000.000 zł, f) umowa wekslowa z dnia 27.07.2017 r. - należność główna 2.500.000 zł. Emitent z tytułu powyższych umów wekslowych spłacił należności główne w łącznej kwocie 8.800.000 zł oraz odsetki w łącznej kwocie 217.632.86 zł. Całkowita kwota spłaty to 9.017.632,86 zł. Powyższa spłata została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji F. Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższych umów wekslowych ma wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż spłata powyższych umów wekslowych została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza Emitenta (Total FIZ). 2. Realizacja celów emisji W sierpniu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 107,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,50 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 36,27 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 11-08-2017 r. Raport za II kwartał 2017 r. Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 15-08-2017 r. Raport miesięczny za lipiec 2017 roku Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 17-08-2017 r. Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 28-08-2017 r. Dojście do skutku emisji akcji serii F W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI: Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 21-08-2017 r. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 25-08-2017 r. Ujawnienie stanu posiadania Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 28-08-2017 r. Dojście do skutku emisji akcji serii F Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 28-08-2017 r. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 29-08-2017 r. Spłata istotnych umów wekslowych Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 31-08-2017 r. Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2017 r. Do 14.10.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert MajkowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Fundusz Hipoteczny Dom SA

FHDOM
2018-06-14 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-06-14 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2018-06-14 raport miesięczny V.2018
2018-05-16 WZ - projekty uchwał
2018-05-16 WZ - zwołanie
2018-05-16 WZ - zwołanie, projekty uchwał
2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku
2018-05-14 Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za I kwartał 2018 r.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d