pixelg
informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind SA - 2019-09-20 - FON SE (FON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind SA - komunikat spółki FON SE (FON) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019

Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind S.A. Information on significant receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the context of the situation of Newind S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FON SE podjął decyzję o odpisie należności FON SE wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kwocie 4.379.413,04 zł. Powodem tego odpisu jest to, iż jedynym aktywem Nowy Wiatr Sp. z o.o. są należności od Newind S.A. oraz akcje w tejże Spółce. Sytuacja Newind S.A. jest ciężka oraz Spółka jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Powodem tej sytuacji jest utrata przez Newind S.A. znacznych aktywów oraz płynności finansowej. W tej chwili Zarząd FON SE będzie próbował wyjaśnić tą sytuację oraz doprowadzić do odzyskania przez Newind S.A. swoich aktywów, w tym w szczególności wyjaśnić sytuację, jakim sposobem, Spółka Newind S.A. utraciła kontrolę nad jednym ze swoich aktywów w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Robakowo. Niniejsza nieruchomość jest warta szacunkowo od 50.000.000 zł do 80.000.000 zł, natomiast Newind S.A. utracił nad nią kontrolę wskutek podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10.200 zł, w którym partycypował Prezes Zarządu Newind S.A. oraz osoby powiązane z Zarządem Spółki Newind S.A. w tym kontekście Zarząd FON SE podejmie kroki w celu odzyskania tychże środków. Niewykluczone, iż po szczegółowej analizie powyższych czynności okaże się, iż konieczne będzie zawiadomienie organów ścigania na nieprawidłowości podczas czynności Zarządu Newind S.A.
The Management Board of FON SE decided to write off FON SE's receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the amount of PLN 4.379.413,04. The reason for this write-off is that the only asset of Nowy Wiatr Sp. z o.o. are receivables from Newind S.A. and shares of this Company. Newind S.A. situation is hard and the Company is undergoing restructuring proceedings. The reason for this situation is the loss by Newind S.A. significant assets and financial liquidity. At the moment, the Management Board of FON SE will try to explain this situation and lead to recovery by Newind S.A. of their assets, including in particular explaining the situation, how Newind S.A. lost control of one of its assets in the form of real estate, located in Robakowo. This property is estimated at between PLN 50.000.000,00 and PLN 80.000.000,00 while Newind S.A. lost control over it as a result of the increase of the share capital by PLN 10.200,00 in which the Chairman of the Management Board of Newind S.A. participated and persons related to the Management Board of Newind S.A. In this context, the Management Board of FON SE will take steps to recover these funds. It is possible that after a detailed analysis of the above activities, it will turn out that it will be necessary to notify law enforcement authorities about irregularities during the activities of the Management Board of Newind S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Damian Patrowicz
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:FON SE
Nazwa skrócona jednoskti:FON
Adres:Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimae t, 10145 Tallinn
Email:biuro@fon-sa.pl
www:www.fon-sa.pl
NIP:14617916
REGON:14617916

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
FON SA
FON
2020-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 WZ - brak kworum
2020-04-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-03-25 cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami
2020-03-20 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2020-02-28 WZ - zwołanie, projekty uchwał
2020-02-20 WZ - brak kworum
2020-01-29 korekta RB dot. warunkowej rejestracji akcji w KDPW

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy