pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-23
FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTEDrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
07-300Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Biała1
(ulica)(numer)
0-29 74620-81 do 860-29 74629-19
(telefon)(fax)
forte@forte.com.plwww.forte.com.pl
(e-mail)(www)
7590005082550398784
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług319 511295 51374 34370 724

Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 41615 9035 6813 806

Zysk (strata) przed opodatkowaniem17 90610 8404 1662 594

Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej13 8847 2743 2301 741

Całkowite dochody netto za okres13 5869733 161233

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej35 11721 4058 1715 123

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 415) (119 915) (3 121) (28 699)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 257)85 699 (3 783)20 510

Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów5 445 (12 811)1 267 (3 066)

Liczba akcji (w szt.)23 930 79623 930 79623 930 79623 930 796

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR)0,580,300,130,07

31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018

Suma aktywów1 694 7191 649 344394 002383 568

Zobowiązania razem1 067 5201 035 731248 185240 868

Zobowiązania długoterminowe548 052178 679127 41541 553

Zobowiązania krótkoterminowe519 468857 052120 770199 314

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)623 914610 320145 052141 935

Kapitał zakładowy23 93123 9315 5645 565

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)26,0725,506,065,93Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług310 332304 82972 20772 954

Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 2471 0191 686244

Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 1722 2111 436529

Zysk (strata) okresu4 4515501 036132

Całkowite dochody netto okresu4 903 (5 779)1 141 (1 383)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 1793 4151 670817

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 107) (7 715) (1 886) (1 846)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 054 (661)2 572 (158)

Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów10 126 (4 961)2 356 (1 187)

Liczba akcji (w szt.)23 930 79623 930 79623 930 79623 930 796

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)0,000,000,000,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,190,020,040,00


31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018

Suma aktywów994 936934 973231 311217 436

Zobowiązania razem412 331357 27095 86283 086

Zobowiązania długoterminowe37 57714 8118 7363 444

Zobowiązania krótkoterminowe374 754342 45987 12679 642

Kapitał własny582 605577 703135 449134 350

Kapitał zakładowy23 93123 9315 5645 565

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)24,3524,145,665,61

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31.03.2019 i 31.12.2018 roku przez NBP wynoszącego odpowiednio 4,3013 zł i 4,3000 zł w stosunku do 1 EUR. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31.03.2019 roku i 31.03.2018 roku, a wynoszących odpowiednio 4,2978zł i 4,2669 zł za 1 EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_31.03.2019_PL-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe
SSDZ_31.03.2019_PL-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalnościPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-23Maciej FormanowiczPrezes Zarządu


2019-05-23Klaus Dieter DahlemCzłonek Zarządu


2019-05-23Mariusz Jacek GazdaCzłonek Zarządu


2019-05-23Maria Małgorzata FlorczukCzłonek Zarządu


2019-05-23Andreas DischCzłonek Zarządu


2019-05-23Anna WilczyńskaGłówny Księgowy

Nazwa jednostki:FABRYKI MEBLI FORTE SA
Nazwa skrócona jednoskti:FORTE
Adres:Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon:0-29 74620-81 do 86
Fax:0-29 74629-19
Email:forte@forte.com.pl
www:www.forte.com.pl
NIP:7590005082
REGON:550398784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Forte SA
FORTE
2019-12-03 sprzedaż akcji przez członka zarządu
2019-11-27 zawarcie znaczącej umowy
2019-11-25 SA-QSr3
2019-11-25 odłożenie realizacji inwestycji w nową fabrykę mebli w Suwałkach
2019-10-23 wyniki Q3.2019
2019-09-18 rejestracja w KRS zmian w statucie
2019-09-12 SA - PSr
2019-08-29 rejestracja w KRS zmian w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR