pixelg
zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

zawarcie umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2019

Data sporządzenia: 2019-06-16
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (gazownia Będzin).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2019 w dniu 8 maja 2019 roku.
Umowa: UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m /h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 9 części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów. Umowa dotyczy Obszaru nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT). Zamawiający przewidział następujące terminy wykonania Zadania/Zadań: 150 dni od daty złożenia Zlecenia dla opracowania dokumentacji uproszczonej oraz realizacji robót budowlano - montażowych zakończonych protokołem odbioru 80 dni od daty złożenia Zlecenia dla realizacji robót budowlano montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego.
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych w szczególności: 1) za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto 2) Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. W razie nałożenia na Wykonawcę kary umownej zastrzeżonej w niniejszym ustępie, Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od nałożenia kary. 3) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, 4) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej, 5) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-16Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:G-ENERGY S.A.
Adres:Al. Ujazdowskie 18 lok 10, 00-478 Warszawa
Telefon:22 247 84 53
Fax:22 256 28 68
Email:biuro@genergy.pl
www:www.genergy.pl
NIP:774 31 93 164
REGON:142684184

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
G-Energy SA
GENRG
2019-10-09 wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym
2019-10-07 wyniki Q3.2019
2019-09-24 zawarcie znaczącej umowy
2019-09-16 kupno akcji przez Grzegorza Ceterę
2019-09-12 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-08-23 zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
2019-08-19 kupno akcji przez osobę powiązaną
2019-08-14 SA - Q2

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d