pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-16 - GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (GETBACK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (GETBACK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla innych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto(411 332)147 172(98 442)34 313
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(546 626)79 126(130 583)18 448
Zysk (strata) brutto(743 940)46 239(178 044)10 781
Zysk (strata)netto(750 785)57 471(179 682)13 399
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej
(760 757)57 246(182 069)13 347
Zysk (strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej - podstawowy (w zł/ EUR na jedną akcję)
(7,61)2,86(1,82)0,67
Zysk (strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej - rozwodniony (w zł/ EUR na jedną akcję)
(7,61)2,86(1,82)0,67
Nabycie pakietów netto(113 571)(258 067)(27 180)(60 168)
Wpłaty od osób zadłużonych114 265142 20527 34733 155
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(280 029)(61 380)(67 018)(14 311)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(47 420)(49 963)(11 349)(11 649)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej223 620106 62353 51824 859
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i
ich ekwiwalentów
(103 829)(4 720)(24 849)(1 100)
Aktywa razem1 961 1642 312 717466 001554 489
Zobowiązania długoterminowe185 702654 36644 125156 888
Zobowiązania krótkoterminowe3 148 8502 280 352748 212546 729
Kapitał własny ogółem(1 373 388)(622 001)(326 337)(149 129)
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
(1 373 552)(622 163)(326 376)(149 168)
Udziały niekontrolujące1641623939
Kapitał zakładowy5 0005 0001 1881 199
Liczba akcji100 000 000100 000 000100 000 000100 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-13,74-6,22-3,26-1,49

Przedstawione powyżej wybrane dane finansowe stanowią uzupełnienie do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu obowiązującego na
ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30.03.2018 -
4,2085 oraz na dzień 29.12.2017 - 4,1709;
- poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres
od 1 stycznia do 31 marca danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna
kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio
za okresy 3 miesięcy zakończone odpowiednio dnia 31.03.2018 - 4,1784 oraz dnia 31.03.2017 - 4,2891

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF 1 Q 2018.pdfSKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY
RAPORT FINANSOWY
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
DO 31 MARCA 2018 ROKU.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Magdalena NawłokaWiceprezes Zarządu
2019-05-16Przemysław DąbrowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:GETBACK S.A.
Adres:Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Telefon:+48 71 771 01 01
Email:sekretariat@getbacksa.pl
www:www.getbacksa.pl
NIP:8992733884
REGON:021829989

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy