pixelg
SA - PS - 2019-09-30 - GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA (GOBARTO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS - komunikat spółki GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA (GOBARTO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOBARTO SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-699Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kłobucka25
(ulica)(numer)
022 319 94 00022 319 94 01
(telefon)(fax)
gobarto@gobarto.plwww.gobarto.pl
(e-mail)(www)
699-17-81-489411141076
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 088 685 1 056 915 253 889 249 302

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 595 11 735 4 803 2 768

Zysk (strata) brutto 13 974 7 080 3 259 1 670

Zysk (strata) netto 13 225 2 380 3 084 561

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 763 11 663 3 676 2 751

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 29 539 - 61 157 - 6 889 - 14 425

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 272 25 082 3 795 5 916

Przepływy pieniężne netto, razem 2 497 - 24 412 582 - 5 758

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 111 817 1 037 800 261 481 241 349

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 682 348 622 082 160 477 144 670

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 215 919 206 309 50 781 47 979

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 466 429 415 773 109 696 96 691

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 429 467 415 718 101 004 96 679

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 65 381 64 652

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)27800229278002292780022927800229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,09 0,11 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,09 0,11 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,45 14,95 3,63 3,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,45 14,95 3,63 3,48

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019-sig-sig-sig-sig-sig (002)-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO za IIQ2019-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gobarto

Gobarto S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___PA4U04.pdfRaport z przeglądu SSFPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-30Marcin Śliwińskiprezes zarządu


2019-09-30Rafał Oleszakwiceprezes zarządu

Nazwa jednostki:GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GOBARTO SA
Adres:Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Telefon:022 319 94 00
Fax:022 319 94 01
Email:gobarto@gobarto.pl
www:www.gobarto.pl
NIP:699-17-81-489
REGON:411141076

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Gobarto SA
GOBARTO
2020-05-29 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-05-25 WZ - projekty uchwał
2020-05-25 WZ - zwołanie walnego
2020-05-25 rozpoczęcie postępowania prowadzącego do połączenia ze spółkami zależnymi
2020-05-13 SA - QS1
2020-05-13 formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2020-03-31 SA - RS
2020-03-31 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy