pixelg
opinia RN dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

opinia RN dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku za 2018

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 5/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , Spółka , GPW ) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960,00 zł oznacza wypłatę 3,18 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z dnia 26 marca 2019 r.

Rekomendacja Zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie nie mniejszym niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki:
bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r.,
Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2018 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r.,
utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brakiem zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem,
potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej #GPW2022,
stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Marek DietlPrezes Zarządu
2019-03-29Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR