pixelg
SA - PSr - 2019-07-31 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-07-31
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
gpw@gpw.plwww.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
I półrocze 2019I półrocze 2018I półrocze 2019I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 173 296 172 583 40 364 40 884
Rynek finansowy 94 934 96 635 22 112 22 892
Przychody z obsługi obrotu 60 444 63 000 14 079 14 924
Przychody z obsługi emitentów 10 334 11 759 2 407 2 786
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 24 156 21 876 5 626 5 182
Rynek towarowy 77 978 75 446 18 163 17 873
Przychody z obsługi obrotu 38 004 37 384 8 852 8 856
Prowadzenie RŚP 16 560 16 049 3 857 3 802
Rozliczenia transakcji 23 074 21 783 5 374 5 160
Przychody ze sprzedaży informacji 340 230 79 54
Przychody pozostałe 384 502 90 119
Koszty działalności operacyjnej 97 657 88 353 22 746 20 930
Pozostałe przychody 3 206 1 137 747 269
Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności 276 (1 851) 64 (438)
Pozostałe koszty 1 573 1 154 366 273
Zysk z działalności operacyjnej 77 548 82 362 18 063 19 511
Przychody finansowe 4 497 50 058 1 047 11 858
Koszty finansowe 4 421 4 332 1 030 1 026
Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 4 628 5 218 1 078 1 236
Zysk przed opodatkowaniem 82 251 133 306 19 158 31 579
Podatek dochodowy 15 249 24 362 3 552 5 771
Zysk netto za okres 67 002 108 944 15 606 25 808
Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 1,60 2,60 0,37 0,61
EBITDA[3] 96 150 98 279 22 395 23 282
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 6 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2933 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2213 PLN w 2018 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe 585 870 580 375 137 787 134 971
Rzeczowe aktywa trwałe 100 642 108 158 23 669 25 153
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 24 254 - 5 704 -
Wartości niematerialne 246 780 254 564 58 038 59 201
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 204 763 207 267 48 157 48 202
Należności z tytułu subleasingu 1 167 - 274 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 135 540 267 126
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 105 101 25 23
Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 801 5 523 659 1 284
Inne aktywa długoterminowe 4 222 4 222 993 982
Aktywa obrotowe 771 938 636 942 181 547 148 126
Zapasy 47 64 11 15
Należności handlowe oraz pozostałe należności 73 154 69 437 17 205 16 148
Należności z tytułu subleasingu 392 - 92 -
Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 503 1 215 589 283
Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 217 711 377 502 51 202 87 791
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 478 131 188 724 112 448 43 889
AKTYWA RAZEM 1 357 808 1 217 317 319 334 283 097
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 823 359 889 948 193 640 206 965
Udziały niekontrolujące 588 590 138 137
Zobowiązania długoterminowe 281 308 269 333 66 159 62 636
Zobowiązania krótkoterminowe 252 553 57 446 59 396 13 360
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 357 808 1 217 317 319 334 283 097
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN NBP w dniach 30.06.2019 r. (1 EUR = 4,2520 PLN) oraz 31.12.2018 r. (1 EUR = 4,3000 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy KapitałowejStan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 201930 czerwca 2018
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)55,5%56,9%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)44,7%47,7%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)17,3%25,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)32,1%30,1%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport Grupy Kapitałowej GPW za I półrocze 2019 r.pdfRaport Grupy Kapitałowej GPW za I półrocze 2019 r.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za I półrocze 2019.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW - I półrocze 2019
GPW Group semiannual report for H1 2019.pdfGPW Group semiannual report for H1 2019
Selected consolidated financial data of the GPW Group for H1 2019.pdfGPW Group selected consolidated financial data H1 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Marek DietlPrezes Zarządu
2019-07-31Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy