pixelg
wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku za 2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku za 2018

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , GPW , Spółka ) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 133 470 960,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 133 470 960,00 zł oznacza wypłatę 3,18 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 8,15% przy kapitalizacji GPW z dnia 26 marca 2019 r.

Rekomendacja Zarządu Giełdy oraz opinia Rady Giełdy w powyższej sprawie są zgodne z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
Pozytywnie opiniując rekomendację Zarządu o proponowanej wysokości dywidendy, Rada Giełdy uwzględniła wskazane przez Zarząd między innymi następujące istotne czynniki:
bardzo dobre wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2018 r.,
Wytyczne dla spółek Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2018 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r.,
utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),
zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 45,4 mln zł przed opodatkowaniem, a w ujęciu jednostkowym 32,2 mln zł przed opodatkowaniem,
potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,
stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Organem Spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , GPW , Spółka ) informuje, że w związku z aktualizacją celi finansowych GK GPW dokonał zmiany polityki dywidendowej z dotychczas obowiązującej:

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.

Intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie:
z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidendy nie mniejszej niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Marek DietlPrezes Zarządu
2019-03-29Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR