pixelg
WZ - zmiana treści projektu uchwały - 2019-10-01 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zmiana treści projektu uchwały - komunikat spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2019
Data sporządzenia:2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2019 z dnia 4 września 2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka , GPW ) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki Skarbu Państwa wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o zmianę treści projektu uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd GPW S.A. na dzień 1 października 2019 r.
Uzasadnienie akcjonariusza:
Po dokonanej analizie przedłożonego przez Zarząd Giełdy projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Skarb Państwa przedstawia nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W stosunku do propozycji Zarządu Giełdy niniejszy projekt Regulaminu zawiera następujący zmiany:
w § 1 ust. 1 uzupełniono zakres przedmiotowy Regulaminu o sprawy związane z jego zwołaniem (zmiana redakcyjna, konsekwencja § 2 Regulaminu); uwzględniając definicję Regulaminu zawartą w § 1 ust. 2 lit. e) dokonano zmiany w całym tekście Regulaminu poprzez usunięcie słowa niniejszy (zmiana redakcyjna);
w § 2 usunięto ustępy od 3 do 7 dot. odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia z uwagi na wątpliwości prawne związane z możliwością odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia. Ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) ustawodawca w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulował wprost uprawnienie do odwołania zgromadzenia wspólników. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział w Kodeksie spółek handlowych (Ksh) odpowiednich regulacji prawnych w stosunku do spółki akcyjnej. Dodatkowo kwestie te, z uwagi na zakres upoważnienia statutowego, nie powinny być przedmiotem Regulaminu;
w § 3 ustępy od 1 do 4 zostały przeniesione do § 4 (zmiana redakcyjna);
w § 4 w ustępie dotyczącym formy pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu usunięto formę kwalifikowaną pełnomocnictwa dostosowując brzmienie Regulaminu do przepisów Ksh;
w § 13 ust. 1 usunięto maksymalny czas trwania przerwy porządkowej zarządzanej samodzielnie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ze względu na uelastycznienie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego WZ;
w § 19 usunięto ust. 2 jako konsekwencja przedmiotowej treści uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Regulaminu WZ (usunięty ustęp odnosił się do wprowadzanych zmian w Regulaminie).

Projekt uchwały i uzasadnienie do niej stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zmiana treści projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.pdfZmiana treści projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Changes to the content of the draft resolution regarding the adoption of the Regulations of the General .pdfChanges to the content of the draft resolution regarding the adoption of the Regulations of the General Meeting
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jacek FotekWiceprezes Zarządu
2019-10-01Izabela OlszewskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy