WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH ) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r.,
b. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.,
c. wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
a. sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2018 r.,
b. oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,
c. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
14. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
15. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
16. Wybór Sędziów Sądu Giełdowego.
17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfDraft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-20Marek DietlPrezes Zarządu
2019-05-20Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d