pixelg
SA-PSr - 2019-09-05 - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (GRUPAAZOTY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (GRUPAAZOTY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-05
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży6 102 5094 877 0291 423 1601 150 378
Zysk na działalności operacyjnej535 488196 455124 88146 339
Zysk przed opodatkowaniem511 175167 664119 21139 548
Zysk netto394 954124 47392 10729 360
Całkowity dochód za okres380 02997 02088 62622 885
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)3,661,250,850,29
Przepływy pieniężne netto z z działalności operacyjnej669 511255 475156 13660 261
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(509 813)(239 624)(118 893)(56 522)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(453 343)(22 360)(105 724)(5 274)
Przepływy pieniężne netto, razem(293 645)(6 509)(68 481)(1 535)
Środki pieniężne na początek okresu846 5321 085 885197 419256 135
Środki pieniężne na koniec okresu550 6131 088 796128 408256 822
na dzień 30.06.2019na dzień 31.12.2018na dzień 30.06.2019na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe10 342 3869 993 1142 432 3582 323 980
Aktywa obrotowe4 285 5654 272 8981 007 894993 697
Zobowiązania długoterminowe4 068 6133 662 586956 870851 764
Zobowiązania krótkoterminowe2 852 4763 275 467670 855761 737
Kapitał własny7 706 8627 327 9591 812 5261 704 177
Kapitał zakładowy495 977495 977116 646115 343
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli655 424625 188154 145145 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży1 016 443906 538237 044213 831
Zysk na działalności operacyjnej73 20754 43517 07312 840
Zysk przed opodatkowaniem100 063135 28223 33631 910
Zysk netto82 289125 25819 19129 545
Całkowity dochód za okres83 920104 07419 57124 549
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)0,831,260,190,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej166 669(4 654)38 869(1 098)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(88 449)(31 969)(20 627)(7 541)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(259 585)28 449(60 538)6 710
Przepływy pieniężne netto, razem (181 365)(8 174)(42 296)(1 928)
Środki pieniężne na początek okresu1 000 980572 711233 438135 089
Środki pieniężne na koniec okresu819 895568 714191 207134 146
na dzień 30.06.2019na dzień 31.12.2018na dzień 30.06.2019na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe7 086 7257 034 1581 666 6801 635 851
Aktywa obrotowe1 552 1181 569 487365 032364 997
Zobowiązania długoterminowe2 437 5462 457 929573 270571 611
Zobowiązania krótkoterminowe1 329 1891 357 528312 603315 704
Kapitał własny4 872 1084 788 1881 145 8391 113 532
Kapitał zakładowy495 977495 977116 646115 343

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 28.06.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,2520 PLN (tabela nr 124/A/NBP/2019), kurs na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR - 4,3000 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2018), • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2880PLN, kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2395 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2019 roku.pdf
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdf
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku.pdf
Wybrane dane finansowe 1H2019.pdf
Oświadczenie Zarządu Grupy Azoty S.A. o zgodności i prawdziwości śródrocznego sprawozdania finansowego_30.06.2019.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Letter to Shareholders.pdf
Directors Report on the Operations for H12019.pdf
Consolidated financial statements H12019.pdf
Separate financial statements H12019.pdf
Financial highlights H1 2019.pdf
Statement of the Management Board.pdf
Auditors report - separate.pdf
Auditors report - consolidated.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-05Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-09-05Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu
2019-09-05Witold SzczypińskiWiceprezes Zarządu
2019-09-05Grzegorz KądzielawskiWiceprezes Zarządu
2019-09-05Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2019-09-05Tomasz Hryniewicz Wiceprezes Zarządu
2019-09-05Artur Kopeć Członek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA AZOTY SA
Adres:Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 633 07 81
Fax:+48 14 633 07 18
Email:ir.tarnow@grupaazoty.com
www:http://tarnow.grupaazoty.com
NIP:8730006829
REGON:850002268

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy