pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-13 - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (GRUPAAZOTY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (GRUPAAZOTY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-13
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-101Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatkowskiego8
(ulica)(numer)
+48 14 633 07 81+48 14 633 07 18
(telefon)(fax)
ir.tarnow@grupaazoty.comhttp://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8730006829850002268
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży8 666 4047 201 6972 011 4201 693 123
Zysk na działalności operacyjnej641 11770 135148 79916 489
Zysk przed opodatkowaniem594 05540 886137 8779 612
Zysk netto455 9257 653105 8171 799
Całkowity dochód za okres450 216(10 834)104 492(2 547)
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)4,260,180,990,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 178 270580 441273 469136 462
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 039 804)(579 208)(241 332)(136 172)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(445 039)(213 464)(103 291)(50 185)
Przepływy pieniężne netto, razem (306 573)(212 231)(71 154)(49 896)
Środki pieniężne na początek okresu846 5321 085 885196 475255 292
Środki pieniężne na koniec okresu551 990877 710128 114206 350
na dzień 30.09.2019na dzień 31.12.2018na dzień 30.09.2019na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe10 553 7179 993 1142 413 0502 323 980
Aktywa obrotowe4 317 0104 272 898987 061993 697
Zobowiązania długoterminowe4 323 8583 662 586988 627851 764
Zobowiązania krótkoterminowe2 777 3653 275 467635 029761 737
Kapitał własny7 769 5047 327 9591 776 4551 704 177
Kapitał zakładowy495 977495 977113 402115 343
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli658 324625 188150 522145 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży1 511 1881 342 738350 738315 678
Zysk na działalności operacyjnej93 00243 45921 58510 217
Zysk przed opodatkowaniem142 259188 20833 01744 248
Zysk netto120 573178 08727 98441 868
Całkowity dochód za okres100 654166 19123 36139 072
Ilość akcji (w szt.)99 195 48499 195 48499 195 48499 195 484
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł)1,221,800,280,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej305 12852 74670 81812 401
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(131 305)(189 520)(30 475)(44 556)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(70 776)(48 967)(16 427)(11 512)
Przepływy pieniężne netto, razem 103 047(185 741)23 917(43 668)
Środki pieniężne na początek okresu1 000 980572 711232 321134 645
Środki pieniężne na koniec okresu1 113 676389 903258 47791 666
na dzień 30.09.2019na dzień 31.12.2018na dzień 30.09.2019na dzień 31.12.2018
Aktywa trwałe7 190 0997 034 1581 643 9771 635 851
Aktywa obrotowe1 748 6841 569 487399 827364 997
Zobowiązania długoterminowe2 698 2982 457 929616 951571 611
Zobowiązania krótkoterminowe1 351 6431 357 528309 046315 704
Kapitał własny4 888 8424 788 1881 117 8071 113 532
Kapitał zakładowy495 977495 977113 402115 343

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:
•poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,3736 PLN (tabela nr 189/A/NBP/2019),kurs na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR - 4,3000 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2018),
•poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN.kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2535 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za III kwartał 2019 roku.pdf
Wybrane dane finansowe III kwartał 2019.pdf
Consolidated interim report for Q32019.pdf
Financial highlights Q3 2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-11-13Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu
2019-11-13Witold SzczypińskiWiceprezes Zarządu
2019-11-13Mariusz Grab Wiceprezes Zarządu
2019-11-13Tomasz HryniewiczWiceprezes Zarządu
2019-11-13Grzegorz KądzielawskiWiceprezes Zarządu
2019-11-13Artur Kopeć Członek Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA AZOTY SA
Adres:Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 633 07 81
Fax:+48 14 633 07 18
Email:ir.tarnow@grupaazoty.com
www:http://tarnow.grupaazoty.com
NIP:8730006829
REGON:850002268

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy