pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-14 - GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-14
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
GTCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników45A
(ulica)(numer)
022 16 60 700022 16 60 705
(telefon)(fax)
gtc@gtc.com.plwww.gtc.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-25-113012374369
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z działalności operacyjnej536.141489.865124.629115.301
Koszty z działalności operacyjnej(132.761)(135.052)(30.861)(31.805)
Zysk brutto z działalności operacyjnej403.380354.81393.76883.496
Koszty sprzedaży(4.723)(6.655)(1.098)(1.566)
Koszty administracyjne(48.220)(24.449)(11.209)(5.753)
Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości netto93.601134.01621.78431.331
Koszty finansowe netto (107.664)(93.018)(25.027)(21.888)
Zysk/(strata) netto 270.533294.08962.90869.034
Zysk/(strata) netto na jedną akcję0,560,610,130,14
Średnia ważona liczba akcji ( nie w tysiącach)484.357.553475.538.732484.357.553475.538.732
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej315.332267.93973.30263.124
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(51.040)(444.424)(11.866)(104.740)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej44.630(7.183)10.233(1.818)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu663.545446.378151.716104.504
Na dzień 30 września 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.Na dzień 30 września 2019 r.Na dzień 31 grudnia 2018 r.
Nieruchomości inwestycyjne ukończone i w budowie9.073.2958.522.4322.074.5601.981.961
Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną493.084563.760112.741131.107
Prawo do użytkowania aktywów193.554-44.255-
Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 58.41454.60113.35612.698
Aktywa przeznaczone do sprzedaży212.216327.64348.52276.196
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty663.545345.961151.71680.456
Pozostałe378.228320.37886.48074.506
Aktywa łącznie11.072.33610.134.7752.531.6302.356.924
Zobowiązania długoterminowe5.120.3774.963.3311.170.7461.154.262
Zobowiązania krótkoterminowe1.309.400782.025299.388181.867
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży86.857-19.859-
Kapitał własny4.555.7024.389.4191.041.6371.020.795
Kapitał podstawowy48.55648.35411.00710.960
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019_Q3_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Groupy_GTC_final.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy GTC SA za 3 kw. 2019
2019_Q3_Consolidated_quartely_report_GTC_Group_eng_final.pdfConsolidated quarterly report for Q3 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Thomas KurzmannPrezes ZarząduThomas Kurzmann
2019-11-14Erez BonielCzłonek ZarzaduErez Boniel


Nazwa jednostki:GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:GTC
Adres:Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa
Telefon:022 16 60 700
Fax:022 16 60 705
Email:gtc@gtc.com.pl
www:www.gtc.com.pl
NIP:527-00-25-113
REGON:012374369

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Globe Trade Centre SA
GTC
2020-02-13 zawarcie umowy kredytowej dot. refinansowania Galerii Jurajskiej w Częstochowie
2020-01-28 terminarz raportów
2020-01-27 przestanie prowadzenia ratingu przez Midroog
2019-12-20 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2019-12-20 sprzedaż akcji przez OFE PZU Złota Jesień
2019-11-14 SA - QSr3
2019-08-27 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2019-08-22 SA-PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR