pixelg
SA-QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-16
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-486Warszwa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Nullo2
(ulica)(numer)
022 501 55 00022 501 55 01
(telefon)(fax)
info@hawesa.plwww.hawesa.pl
(e-mail)(www)
527 23 80 580015197353
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej HAWE
Przychody netto ze sprzedaży300 615178 32672 28942 658
Zysk brutto na sprzedaży27 02338 5906 4989 231
Zysk z działalności operacyjnej-11 43728 182-2 7506 742
EBITDA-78539 554-1899 462
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-12 14628 536-2 9216 826
Zysk (strata) netto-18 65920 374-4 4874 874
Średnioważona ilość akcji (w szt.)107 237 064107 237 064107 237 064107 237 064
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro)-0,140,22-0,030,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 0087 7356 9761 850
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 624-10 8081 352-2 585
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 358-11 137-3 934-2 664
Przepływy pieniężne netto razem18 274-14 2104 394-3 399
stan na 30.09.2015stan na 31.12.2014stan na 30.09.2015stan na 31.12.2014
Aktywa obrotowe293 511150 44369 24735 296
Aktywa trwałe511 343556 421120 640130 545
Aktywa razem807 446706 864190 498165 841
Zobowiązania krótkoterminowe402 705229 18695 00953 770
Zobowiązania długoterminowe51 923111 79212 25026 228
Zobowiązania razem454 628340 978107 25979 999
Kapitał własny352 818365 88683 23985 842
dane dotyczące sprawozdania finansowego HAWE S.A.
Przychody netto ze sprzedaży72 93329 44417 5387 043
Zysk brutto na sprzedaży1 6732 839402679
Zysk z działalności operacyjnej-231 517-4 983-55 673-1 192
EBITDA-231 399-4 809-55 645-1 150
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-231 668-5 008-55 709-1 198
Zysk (strata) netto-230 739-4 100-55 486-981
Średnioważona ilość akcji (w szt.)107 237 064107 237 064107 237 064107 237 064
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro)-2,15-0,04-0,52-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-693561-167134
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5-867-1-207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 86210 012-4482 395
Przepływy pieniężne netto razem-2 5609 706-6162 322
stan na 30.09.2015stan na 31.12.2014stan na 30.09.2015stan na 31.12.2014
Aktywa obrotowe106 83230 42725 2057 139
Aktywa trwałe176 694441 64841 687103 617
Aktywa razem283 526472 07566 891110 756
Zobowiązania krótkoterminowe111 83669 35826 38516 272
Zobowiązania długoterminowe33962780147
Zobowiązania razem112 17569 98526 46516 420
Kapitał własny171 351402 09040 42694 336

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych sprawozdaniem finansowym:
Okres obrotowy
Średni kurs w okresie*
Kurs na ostatni dzień okresu
od 01 stycznia 2015 do 30 września 2015
4,1585
4,2386
od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014
4,1893
4,2623
od 01 stycznia 2014 do 30 września 2014
4,1803
4,1755
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązującychna ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2015_GK HAWE SA.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2015_GK HAWE SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-16Paweł SobkówPrezes Zarządu
2015-11-16Paweł PaluchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:HAWE SA
Nazwa skrócona jednoskti:HAWE
Adres:Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszwa
Telefon:022 501 55 00
Fax:022 501 55 01
Email:info@hawesa.pl
www:www.hawesa.pl
NIP:527 23 80 580
REGON:015197353

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR