formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okresod 2017-07-01 do 2017-12-31
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016obejmujące okres od 2016-07-01 do 2016-12-31
data przekazania: 2018-03-12
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
helio@helio.plwww.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe32 19731 62331 854
Wartości niematerialne i prawne, w tym:182519
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe31 66731 01131 238
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe512587597
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego512587597
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe80 33959 06267 138
Zapasy45 68940 44333 460
Należności krótkoterminowe33 12516 77230 841
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek33 12516 77230 841
Inwestycje krótkoterminowe1 4081 4542 757
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 4081 4542 757
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 4081 4542 757
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe11739380
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m112 53690 68598 992
PASYWA
Kapitał własny73 33865 72562 154
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy63 22451 87951 878
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych0431432
Zysk (strata) netto7 61410 9157 344
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 19824 96036 838
Rezerwy na zobowiązania1 4519651 411
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego847696
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 3598731 307
długoterminowa808040
krótkoterminowa1 2797931 267
Pozostałe rezerwy8168
długoterminowe
krótkoterminowe8168
Zobowiązania długoterminowe7 6499 08710 353
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek7 6499 08710 353
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe30 09814 90825 074
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek30 02114 67625 041
Fundusze specjalne7723233
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m112 53690 68598 992
Wartość księgowa73 33865 72562 154
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)14,6713,1512,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 474100 96223 68623 099
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 80710 0472 3122 299
Zysk (strata) brutto9 4369 0972 2242 081
Zysk (strata) netto7 6147 3441 7951 680
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 7993 203-896733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 796-3 267-423-747
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 5492 2141 308507
Przepływy pieniężne netto, razem-462 150-11492
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)112 53690 68526 98121 456
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)39 19824 9609 3985 906
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 6499 0871 8342 150
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 09814 9087 2163 527
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)73 33865 72517 58315 551
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500599565
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,521,470,360,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14,6713,153,523,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:100 474100 962
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów11 59212 907
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów88 88288 055
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:72 71973 905
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 10610 556
Wartość sprzedanych towarów i materiałów63 61363 349
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27 75527 057
Koszty sprzedaży13 22011 948
Koszty ogólnego zarządu4 6684 280
Zysk (strata) ze sprzedaży9 86710 829
Pozostałe przychody operacyjne12936
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych479
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne8227
Pozostałe koszty operacyjne189818
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0201
Inne koszty operacyjne189617
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 80710 047
Przychody finansowe249103
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:0103
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne2490
Koszty finansowe6201 053
Odsetki w tym:551601
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych690
Inne0452
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto9 4369 097
Podatek dochodowy1 8221 753
część bieżąca1 7401 995
część odroczona82-242
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto7 6147 344
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7 6147 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,521,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
SA-P_2017-zal1.pdfRaport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
Kapitał własny na początek okresu (BO)65 72554 37954 378
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów0431431
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych65 72554 81054 809
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Kapitał zapasowy na początek okresu51 87947 81547 815
Zmiany kapitału zapasowego11 3454 0644 064
zwiększenia (z tytułu)11 3454 0644 064
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)11 3454 0644 064
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu63 22451 87951 879
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu11 3454 0644 064
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu11 3454 0644 064
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów 0431431
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych11 3454 4954 495
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)11 3454 0644 064
przekazanie na kapitał zapasowy11 3454 0644 064
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0431431
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0431431
Wynik netto7 61410 9157 344
zysk netto7 61410 9157 344
strata netto000
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )73 33865 72562 154
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)73 33865 72562 154
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
SA-P_2017-zal2.pdfOświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2017półrocze / 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto7 6147 344
Korekty razem-11 413-4 141
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 1941 028
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)620497
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-47-9
Zmiana stanu rezerw484889
Zmiana stanu zapasów-5 246-5 814
Zmiana stanu należności-16 354-2 872
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 5841 682
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych35227
Inne korekty0431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 7993 203
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy47113
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych479
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:0104
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach0104
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych0104
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1 8433 380
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 4003 380
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne4430
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 796-3 267
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy7 4724 447
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki7 4724 447
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 9232 233
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 3841 634
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki539599
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5 5492 214
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-462 150
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-462 150
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 454607
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 4082 757
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
SA-P_2017-zal3.pdfInformacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu
2018-03-12
Justyna Wąsowicz
Wiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
SA-P_2017-zal4.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 obejmującym okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


Nazwa jednostki:HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HELIO S.A.
Adres:Stołeczna 26, 05-083 Wyględy
Telefon:(0 22) 796 32 16
Fax:(0 22) 752 09 21
Email:helio@helio.pl
www:www.helio.pl
NIP:1181694514
REGON:015533555

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d