pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (I2DEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (I2DEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUSTAWA O RACHUNKOWOŚCI
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

DANE SKONSOLIDOWANE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem37 35975 6468 67117 785

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 418-9724 275-229

Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto -59637 063-1388 714

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy-1 85633 773-4317 940

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 358-39 9934 725-9 402

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10-5 9652-1 402

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 60780 275-4 78318 873

Przepływy pieniężne netto razem-24034 317-568 068


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa razem593 684574 099135 743133 511

Zobowiązania długoterminowe120 853183 05627 63242 571

Zobowiązania krótkoterminowe226 112142 45951 69933 130

Kapitał własny246 719248 58356 41157 810

Kapitał akcyjny9 7009 7002 2182 256

Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję -0,192,98-0,040,69

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję-0,192,98-0,040,69

Wartość księgowa na jedną akcję 25,4325,635,825,96

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 25,4325,635,825,96

DANE JEDNOSTKOWE3 kwartały 20193 kwartały 20183 kwartały 20193 kwartały 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem29 82426 5356 9226 238

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 836-1 4861 355-349

Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 3 513-3 139815-738

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy2 385-6 778554-1 593

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 257-3 440988-809

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 210-34 706-1 441-8 159

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 56870 034-59616 465

Przepływy pieniężne netto razem-4 52131 889-1 0497 497


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa razem761 498733 284174 112170 531

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania493 097467 267112 744108 667

Zobowiązania długoterminowe408 623423 65793 42998 525

Zobowiązania krótkoterminowe83 66641 03319 1309 543

Kapitał własny268 401266 01661 36861 864

Kapitał akcyjny9 7009 7002 2182 256

Liczba akcji w sztukach9 700 0009 700 0009 700 0009 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję 0,25-0,410,06-0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję0,25-0,410,06-0,10

Wartość księgowa na jedną akcję 27,6727,426,336,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 27,6727,426,336,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,001,120,000,26


KURSY- sposób liczenia: 1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy: na dzień 30.09.2019 1 EUR: 4,3736 na dzień 31.12.2018 1 EUR = 4,300 PLN, na dzień 30.09.2018 1 EUR = 4,2714 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 9 miesiące zakończone 30.09.2019 1 EUR= 4,3086 PLN, 12 miesięcy zakończone 31.12.2018 1 EUR = 4,2669 PLN,9 miesiące zakończone 30.09.2018 1 EUR= 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

2019-09-30 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy i2 Development 3Q'2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-15Marcin MisztalPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy