SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-PSR

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2018-06-11
SATIS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SATIS GROUP SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 380 47 48+48 22 380 47 38
(telefon)(fax)
ir@ialbatros.comwww.ialbatros.com
(e-mail)(www)
583-26-22-565191845930
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży ogółem5152788512131800
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4023(-4 304)947(-983)
EBITDA 4367(-3104)1028(-709)
Zysk (strata) netto1181487440278171698
Zysk (strata) netto na 1 akcję 10,130,742,380,17
Aktywa razem2276280657538618232
Kapitał własny3736307638846954
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(-26 087)(-10 490)(-6 142)(-2 395)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej164799(-4 905) 38800(-1 120)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(-162 749)(-7 836)(-38 317)(-1 789)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Satis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_I Półrocze 2017.pdfSkrócony skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 roku
Raport z przeglądu SF Satis Group SA na dzien 30.06.2017.pdfRaport niezaleznego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego króconego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-11Sławomir KaraszewskiPrezes ZarząduSławomir Karaszewski


Nazwa jednostki:SATIS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:SATIS GROUP SA
Adres:Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d