formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR; MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-21
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.Finanse (inne)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
24 366 06 2724 367 31 32
(telefon)(fax)
biuro@ifcapital.plwww.ifcapital.pl
(e-mail)(www)
8133186031691529550
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 40 lok. 5 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 476804337192
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 058491242117
Zysk (strata) przed opodatkowaniem704-10 380161-2 480
Zysk (strata) netto688-8 559157- 2 045
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-1461 591-33380
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-3 6573 614-836863
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej0000
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 8035 205-8691 244
Aktywa razem 23 02723 5885 2055 535
Zobowiązania długoterminowe 522481258
Kapitał własny 22 94923 3175 1875 472
Kapitał zakładowy 45 04845 04810 18310 571
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 292 8287 507 98613 292 8287 507 986
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)0,05-1,140,01-0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,533,110,350,73
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport biegłego rewidenta IFC 2016.pdf
Opinia biegłego rewidenta IFC 2016.pdf
Sprawozdanie Finsowe Rok 2016 IFC.pdf
Sprawozdanie Zarządu Rok 2016 IFC.pdf
Ład korporacyjny IFC 2016 ROK.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Robert OgrodnikPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-21Jolanta Gałuszka "Galex" Kancelaria Biegłego Rewidenta


Nazwa jednostki:INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
Adres:Padlewskiego 18C, 09-402 Płock
Telefon:24 366 06 27
Fax:24 367 31 32
Email:biuro@ifcapital.pl
www:www.ifcapital.pl
NIP:8133186031
REGON:691529550

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Investment Friends Capital SE

IFCAPITAL
2018-06-22 kupno akcji przez Patro Invest OU
2018-06-15 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2018-06-14 powołanie komitetu audytu
2018-06-08 publikacja ogłoszenia w MSiG związana z przeniesienia statutowej siedziby
2018-06-04 powołanie zarządu
2018-06-04 ukonstytuowanie się RN
2018-05-30 Informacja w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki.
2018-05-30 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d