SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
IMPEL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
IMPELUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-111Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ślężna118
(ulica)(numer)
+48 (71) 711 00 00+48 (71) 711 00 01
(telefon)(fax)
cc.info@impel.plwww.impel.pl
(e-mail)(www)
899-01-06-769006318849
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku
Przychody łącznie523 153555 749125 204129 572
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów514 647545 940123 168127 285
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 6759 0372 0762 107
Zysk (strata) brutto5 6034 6731 3411 090
Zysk (strata) netto akcjonariuszy podmiotu dominującego4 0272 491964581
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych101 5232355
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 71936 4217 1138 492
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej100-9 18324-2 141
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 331-30 978-7 499-7 223
Przepływy pieniężne netto razem-1 512-3 740-362-872
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,310,190,070,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00
Stan na: Stan na: Stan na: Stan na:
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa razem994 0511 005 985236 201241 191
Zobowiązania długoterminowe66 74770 97215 86017 016
Zobowiązania krótkoterminowe590 660602 488140 350144 450
Kapitał własny jednostki dominującej320 217316 15576 08875 800
Kapitał udziałowców mniejszościowych16 42716 3703 9033 925
Liczba akcji12 865 17712 865 17712 865 17712 865 177
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)24,8924,575,915,89
Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2018 roku
Przychody łącznie11 30517 6402 7064 113
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów10 99417 2842 6314 030
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3348 6785592 023
Zysk (strata) brutto3 1887 8357631 827
Zysk (strata) netto1 3226 2843161 465
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 4093 040-577709
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 814-1 604913-374
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej395-2 24895-524
Przepływy pieniężne netto razem1 800-812431-189
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,100,490,020,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,000,000,000,00
Stan na: Stan na: Stan na: Stan na:
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa razem266 096286 73763 22868 747
Zobowiązania długoterminowe5 2714 1091 252985
Zobowiązania krótkoterminowe49 06051 87811 65812 438
Kapitał własny211 765230 75050 31855 324
Liczba akcji12 865 17712 865 17712 865 17712 865 177
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)16,4617,943,914,30

I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto akcjonariuszy podmiotu dominujacego za dany okres sprawozdawczy przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych. II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym. III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje skonsolidowanych i jednostkowych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 marca 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2017 roku przez Narodowy Bank Polski,-poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31 marca 2018 roku i 31 marca 2017 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr1_2018.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr1_2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16
Grzegorz Dzik
Prezes Zarządu
2018-05-16
Monika Chudobska
Członek Zarządu
2018-05-16
Jakub Dzik
Członek Zarządu
2018-05-16
Mirosław Greber
Członek Zarządu
2018-05-16
Wojciech Rembikowski
Członek Zarządu
2018-05-16
Anna Kropielnicka
Dyrektor CUP ds. Sprawozdawczości i Analiz
2018-05-16
Beata Wójcik
Główna Księgowa Impel S.A.


Nazwa jednostki:IMPEL S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEL
Adres:Ślężna 118, 53-111 Wrocław
Telefon:+48 (71) 711 00 00
Fax:+48 (71) 711 00 01
Email:cc.info@impel.pl
www:www.impel.pl
NIP:899-01-06-769
REGON:006318849

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d