pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - INC Spółka Akcyjna (INC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki INC Spółka Akcyjna (INC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INCUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-830Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krasińskiego16
(ulica)(numer)
061 851 86 77061 851 86 77
(telefon)(fax)
www.investcongroup.pl
(e-mail)(www)
778-10-24-498630316445
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem5 7165 6811 3271 336
Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów1 1371 131264266
Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów722613168144
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-299-2 580-69-607
Zysk (strata) netto-241-3 089-56-726
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej-1 943-2 103-451-494
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:2 644844614198
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych4 7122 8301 094665
wydatki na zakup papierów wartościowych2 3761 828551430
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6071 493141351
Zmiana netto stanu środków pieniężnych1 30823430455
Aktywa razem28 38328 6386 4906 705
Zobowiązania2 6681 944610455
Rezerwy132873020
Kapitał (fundusz) akcyjny16 68616 6863 8153 906
Kapitał własny22 54924 5895 1565 757
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-1 978-5 186-459-1 219
Liczba akcji8 343 0998 343 0998 343 0998 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)-0,24-0,62-0,06-0,15
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)-0,24-0,62-0,06-0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)2,702,950,620,69
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem2 4463 337568785
Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów65737615288
Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów4132779665
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-238-3 061-55-720
Zysk (strata) netto-59-3 434-14-807
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej-63-734-15-173
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:717748166176
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych1 4201 590330374
wydatki na zakup papierów wartościowych33262977148
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-131-24-30-6
Zmiana netto stanu środków pieniężnych524-10122-2
Aktywa razem15 92217 0763 6403 998
Zobowiązania1 6831 004385235
Rezerwy78481811
Kapitał (fundusz) akcyjny16 68616 6863 8153 906
Kapitał własny14 16116 0243 2383 751
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-1 861-5 295-432-1 245
Liczba akcji8 343 0998 343 0998 343 0998 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)-0,22-0,63-0,05-0,15
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)-0,22-0,63-0,05-0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)1,701,920,390,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
INC raport 3Q2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC S.A. za III kwartał 2019 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Sebastian HuczekWiceprezes ZarząduSebastian Huczek
2019-11-21Piotr ZygmanowskiProkurentPiotr Zygmanowski


Nazwa jednostki:INC Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:INC
Adres:Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Telefon:061 851 86 77
Fax:061 851 86 77
www:www.investcongroup.pl
NIP:778-10-24-498
REGON:630316445

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy